Нов производител на системи за безопасност за българските железници

Сибила ВЛАЙКОВА

 

След подробен анализ на състоянието и перспективите за модернизация на системите за управление и безопасност в железопътната инфраструктура у нас, през юли 2004 беше регистрирана нова специализирана фирма за проектиране, производство и сервиз на системи за управление и безопасност в жп транспорта – “БАЛКАН-САСТ” ЕООД, София.

 

Фирмата е дъщерно дружество със 100% капитал на AZD Прага – една от водещите инженерингови фирми в областта на производството на системи за безопасност в железопътния и шосейния транспорт в Европа.

 

Целта, която си поставя новото дружество, е на базата на собствена развойна дейност и чрез заимстване на технологии от фирма AZD Прага да организира пълния цикъл на проектиране, производство, монтаж с въвеждане в експлоатация и сервизно обслужване на системи за управление на движението на влаковете.

 

През последните две години бяха инвестирани средства за закупуване на терен, изграждане на производствени мощности и усвояване производството на първите изделия и системи в тази тясно специализирана област. Територията, върху която са разположени новопостроените производствени площи в София, е 6000 кв. м. Разгърнатата производствена площ е около 5000 кв. м, като в нея влизат необходимите площи за механично производство, монтажни площи, цехове за електрически монтаж, изпитвателна лаборатория, специализирани помещения за развойна дейност, разработка на софтуер и хардуер, прототипен участък и др.

 

В процес на оборудване е учебен център за подготовка на специализирания персонал за поддръжка на конкретни системи и устройства, както и за персонала за управление на движението, който борави с тези системи. Центърът ще започне да функционира към края на настоящата година и ще бъде неразделна част от производствения процес и експлоатацията на новите системи за безопасност.

 

Към втората година от създаването си, фирма “БАЛКАН-САСТ” ЕООД разполага с над 40 висококвалифицирани конструктори, проектанти и работници. Всички специалисти, за които се отнасят изискванията за безопасност в процеса на конструиране, производство, проектиране и сервиз, са положили необходимия квалификационен изпит пред органите на Агенция “Железопътна администрация” на Министерството на транспорта.

 

Главните цели на “БАЛКАН-САСТ” ЕООД за следващия двугодишен период са:

-   да се наложи на пазара в България и съседните държави чрез доставки, най-вече на базови системи и устройства за безопасност в железниците, които да са в съответствие с нормите и изискванията на ЕС за този клас устройства;

-   да усвои производството на нови съвременни системи за безопасност чрез директен пренос на технологии и опит от фирмата майка – AZD Прага, отговарящи на специфичните изисквания на съответните национални компании, експлоатиращи железопътните инфраструктури както в България, така и в други съседни страни;

-   да реализира пълен цикъл на инженерингови услуги в ефективно сътрудничество с водещи български и чуждестранни фирми, работещи в бранша на железопътните инфраструктурни обекти;

-   в сътрудничество с висшите учебни заведения и други научни институти да съдейства за подготовката на специалисти, способни да поддържат и експлоатират съвременните системи за управление на движението при гарантирана безопасност;

-   с разкриването на нови работни места, които през 2006 ще достигнат 80, а през 2007 – 120, да допринесе за нарастване на трудовата заетост у нас и за увеличаване дела на продукцията със знак “произведено в България”.

 

В резултат на извършената подготовка и с усилията на колектива от специалисти и работници на фирма “БАЛКАН-САСТ” ЕООД, в навечерието на втората годишнина от създаването си фирмата получи сертификат за качество ISO 9001:2000. Това е гаранция за правилния избор на пътя за развитие при строго спазване на европейските норми и правила.

 

Мотото в работата на “БАЛКАН-САСТ” ЕООД е: Качество и безопасност с марка “Произведено в България”.


.:: Начало ::.