Консултантът по сигурността при жп превози на опасни товари

 

Доц. д-р инж. Борис ГАЛЕВ

ВТУ “Тодор Каблешков

 

Консултантите по сигурността при превозите на опасни товари се появиха в Европейския съюз с приемането на Директива 96/35/ЕС от 3 юни 1996 на Съвета на ЕС, която изисква предприятията, превозващи и/или товарещи (разтоварващи) опасни товари, да съблюдават правилата за избягване на опасностите при тази дейност и да назначават консултанти по сигурността, получили подходящо професионално обучение.

 

В изпълнение на чл. 62 ал. 3 от Закона за жп транспорт (Обн., ДВ, бр. 97/28.11.2000), министърът на транспорта издаде Наредба № 46/30.11.2001 за жп превоз на опасни товари. Тя регламентира условията и реда за назначаването и професионалната квалификация на консултанта по сигурността при превозите на опасни товари с жп транспорт. Според нея, всяко физическо или юридическо лице, чиято дейност включва превоз или свързаните с него товарене или разтоварване на опасен товар с жп транспорт, е длъжно да ползва един или повече консултанти по сигурността, които да съдействат за предотвратяване и избягване на опасностите за хора, имущество и околната среда. В процеса на структурната реформа на жп транспорта у нас, задълженията на консултанта ще се включат в трудовите характеристики на съответните длъжности. Спецификата на работа в отделните звена в системата на жп транспорт у нас ще определи броя на консултантите по сигурността за всяко звено на БДЖ и при частните фирми превозвачи. Такива консултанти има в спедиторските фирми и в транспортните звена на предприятията, които превозват, изпращат, получават и/или товарят (разтоварват) опасни товари.

 

Съгласно Наредба № 46, основна цел на професионалната дейност на консултанта по сигурността е да създаде условия за сигурно изпълнение на натоварването/разтоварването и/или превоза (вкл. маневрената дейност) на опасни товари, съдействайки за предотвратяване и избягване на възможните опасности за хора, имущество и околната среда.

 

Консултантът решава проблеми, свързани с: натоварването и разтоварването на опасни товари в предприятията; подготовката и реализацията на превоза с жп транспорт; съдействие на органи, ангажирани при инцидент с товара или превозното средство. Превозите на опасни товари у нас се извършват по изискванията на международния правилник RID, а посочената дейност се реализира при взаимодействието на всички ангажирани в превоза участници.

 

Основните функции на консултанта по сигурността са: да консултира превозвача и клиентите на транспортната услуга, както и служителите, за които отговаря; да инструктира пряко подчинените му служители; да контролира изпълнението на дейността по превоза и обработката на опасни товари.

 

Основни задачи пред консултанта са: да контролира спазването на предписанията за превоз на опасни товари; да консултира железопътния превозвач при превоз на опасни товари; да подготвя годишен доклад до управителните органи на предприятието или при поискване до Изпълнителната агенция “Железопътна администрация” (ИАЖА) към Министерството на транспорта относно дейността по превозите на опасни товари; да контролира спазването на изискванията при класифициране и обозначаване на опасните товари за техния превоз; при покупка или наемане на транспортно средство да съблюдава спазването на всички специални изисквания във връзка с превоза на опасни товари; да проверява оборудването, използвано за превоза, товаренето или разтоварването на тези товари; да проверява дали лицата, участващи в превозването, товаренето или разтоварването на опасните товари, са запознати с правилата за работа с тях; да инструктира наетите от предприятието лица и води документация за инструктажа; да предлага мерки за спешни действия при възможни произшествия или аварии с опасни товари, както и за избягване на повторни аварии, произшествия или тежки нарушения; да съблюдава предписанията на закона и специалните изисквания, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на заместващ превозвач; да предлага мерки за осъзнаване на опасностите при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари; да проверява за наличие и съответствие с изискванията на нормативните актове на всички документи и обезопасяващото оборудване, които са задължителни при превоза на опасни товари; да проверява спазването на изискванията за товарене или разтоварване на опасни товари; да изготвя доклад за аварии, произшествия или тежки нарушения при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари, както и ако при превоза, товаренето или разтоварването им е засегнато лице, имущество или околната среда.

 

Консултантът във фирма превозвач

 

В предприятие, което превозва или извършва маневрена дейност с опасни товари с жп транспорт, консултантът съдейства за безпрепятствената и сигурна доставка на опасните товари до определеното местоназначение в срок, вкл. до предаването на товара на получателя, тъй като превозвачът отговаря за вредите, причинени от пълна или частична липса или повреда на товара, както и за неспазване на срока за доставката му. Консултантът по сигурността инструктира наетите работници и контролира спазването на изискванията на правилника RID и националната нормативна база при превоза на опасни товари, вкл. по въпросите на търговската експлоатация, маневрената дейност, плана за композиране на влака, подреждането на вагоните с опасни товари и др.

 

Консултантът по сигурността на превозвача трябва да контролира регулярното представяне на “Предписания на изпращача относно конкретния превоз” и прилагането им от служителите на превозвача в случай на необходимост.

 

Той съдейства на компетентните органи за ликвидиране на последиците при инцидент. За целта запознава длъжностните лица от ГО, национална или ведомствена служба “Пожарна и аварийна безопасност”, ХЕИ, РИОС, ГД “Железопътна инспекция” при ИАЖА и др. с предписанията на изпращача, а при липса на такива ги запознава с опасния товар и предвид експлоатационната обстановка им представя препоръките си. Изготвя доклад за нарушенията при превоза, товаренето или разтоварването на опасните товари, предлага и предприема мерки, за да не се повтори инцидентът.

 

Целесъобразно е поне един специалист в съответната товарна кантора на Поделенията за товарни превози на БДЖ ЕАД да бъде обучен за консултант по сигурността. Сега много от задълженията на консултанта се изпълняват от ръководителя на търговската експлоатация, който реализира търговските взаимоотношения с клиентите и контролира спазването на изискванията на нормативната база от предприятията при транспортно-спедиторското обслужване на превоза на опасни товари. Затова е препоръчително такова обучение да премине и търговският ръководител, контактуващ с консултанта по сигурността на крупно предприятие, изпращащо/получаващо опасни товари.

 

Крупните промишлени предприятия разполагат със собствени жп мрежи и техника. Маневрената и влаковата работа с опасни товари и служебните задължения на консултанта в предприятията са същите като в системата на БДЖ. В техните железопътни звена работят консултанти по сигурността.

 

Консултантът във фирма изпращач

 

Дейността на консултанта по сигурността в предприятие, изпращащо опасни товари, е свързана с подготовката им за превоз с жп транспорт. Той инструктира наетите работници и контролира спазването на изискванията на правилника RID и националната нормативна база при работа с вагоните с опасни товари в предприятието, вкл. по въпросите на търговската експлоатация.

 

Консултантът подготвя предписания относно превоза и съхранението на конкретния опасен товар, както и за необходимите действия в случай на инцидент. Предписанията се прилагат към комплекта документи на вагона.

 

При превоз на взривни вещества или радиоактивни материали той разрешава изпращане на готов вагон само при наличието на въоръжена охрана, вкл. и в случаите, когато за нея е осигурен отделен вагон.

 

Консултантът във фирма получател

 

Дейността на консултанта по сигурността в предприятие, което получава опасни товари в жп вагони, е свързана с приемането и разтоварването на опасния товар. Той инструктира наетите работници и контролира спазването на изискванията на правилника RID и националната нормативна база при работа с вагоните с опасни товари в предприятието, вкл. по въпросите на търговската експлоатация.

 

Консултантът на спедиторска фирма

 

Дейността на консултанта по сигурността на спедиторската фирма при превоз на опасни товари в жп вагони е свързана с организирането на самия превоз. Основните му задачи са: правилно определяне наименованието на товара, класа и поредния му номер; правилно и пълно попълване на данните в товарителницата, включване на “Предписания на изпращача относно конкретния превоз” в комплекта документи на вагона; правилно определяне опаковката на товара и вида на вагона; нанасяне на предписаните знаци за опасност върху товарните единици, вагоните и контейнерите и маркирането им.

 

При превоз на вагонни пратки с товари от класове 1 и 7 той консултира създаването на организация за придружаване на товара (необходим брой придружители – въоръжена охрана, осигуряване и заплащане на вагон за тях и др.), а при маршрутни превози на товари от клас 7 съгласува основните параметри на превоза.

 

Основна задача на консултанта по сигурността на спедитора при международни превози на опасни товари е реализирането на взаимодействието с консултанта на местните спедитори.

 

Консултантът във фирма за товаро-разтоварна дейност

 

Консултантът по сигурността на фирмата отговаря за безопасното реализиране на товаро-разтоварните операции: инструктира работниците, натоварващи/разтоварващи опасните товари, контролира дали операциите се извършват на специално оборудвани места в района на гарата или в жп клона, при което не са застрашени сгради, съоръжения и хора и при спазване на изискванията на действащите нормативни актове, контролира процеса на натоварване/разтоварване.

 

Консултант по сигурността към НК ЖИ

 

Консултантът участва в колективи, разработващи вътрешни аварийни планове за разпределителни гари, изисквани от правилника RID, които следва да се утвърждават от генералния директор на НК ЖИ.

 

Той консултира проектанта и строителя за характерните особености на опасния товар и за техническите и технологичните изисквания към сградите и съоръженията, които се изграждат, и контролира спазването на изискванията при приемането на обектите.

 

Дейността на дежурния ръководител по движението е тясно свързана с отговорностите на консултанта по сигурността: той следи разположението и състоянието на вагоните с опасни товари в гарата, инструктира маневриста при маневра с вагони с опасни товари, уведомява компетентните органи, разпорежда се при авария и др.

 

Консултантът контролира спазването на безопасни условия за работа с опасни товари на общите разтоварища в гарите и при движение на вагоните в гарата.

 

Консултантите по сигурността в България

 

Според Наредба № 46, консултантът по сигурността у нас получава сертификат от ИАЖА след преминато професионално обучение по утвърдена от ИАЖА учебна програма и успешно положен изпит пред комисия с председател висш ръководител от ГД ЖИ при ИАЖА.

 

Към 1 юни 2006 България разполага със 114 консултанти по сигурността на жп превозите на опасни товари – специалисти в държавни агенции и предприятия (ИАЖА, ДА “Държавен резерв и военновременни запаси”, ДП “Транспортно строителство и възстановяване”) и в крупни фирми: в системата на жп транспорт (ЦУ и поделения на БДЖ, БЖК, Булмаркет, Жп комплекс – Девня), спедиторски (Шенкер, Милицер&Мюнх, БДЖ Спед, ТТЛ, Праймспед, Трансленд, Жп Спед, Литаско, Райлтранс), промишлени (OMV, Солвей соди – Девня, Неохим – Димитровград, Нефтохим, Кремиковци, КЦМ – Пловдив, ОЦК – Кърджали, Химснаб – София, ЛакпромСветоврачене, Кълвача газ, Топливо газ, Газснаб и др.), пристанищни комплекси (Бургас, Варна и Лом) и др.


.:: Начало ::.