Димитър Гайдаров: Приоритет в действията ни беше безопасността на пътниците и влаковете

Г-н Гайдаров, ръководената от Вас компания е най-големият потърпевш сред държавните и частните фирми от природните бедствия, сполетели страната през последните седмици. Безспорен факт е, че се реагира бързо, още при първите съобщения за залети и прекъснати жп линии. Бихте ли уточнили с кои най-неотложни мерки започнахте?

Заради щетите, нанесени на железопътната инфраструктура от проливните дъждове в периода 3-13. 07. 2005 г., компанията беше поставена пред невъзможността да изпълнява основната си функция - осигуряване на достъп до инфраструктурата. Движението на влаковете в редица участъци беше прекъснато поради наводнен и разрушен железен път, отнесена баластова призма или земно платно, счупени и изкривени стълбове, скъсана контактна мрежа . Предприетите действия в тази ситуация са съобразени с разработените и утвърдени планове за работа в кризисни ситуации. Най-неотложно беше разчистването на железния път от земните маси, както и от паднали дървета, клони и др. не само върху жп линиите, но и върху контактната мрежа, възстановяването целостта на пътя, баластирането му, укрепването на наклонени стълбове от контактната мрежа, подмяна на счупени и изкривени стълбове, възстановяване на повредена и скъсана контактна мрежа. Взети бяха мерки за съхраняване на незасегнатите от наводненията съоръжения на осигурителната техника и телекомуникационните съоръжения. Бяха мобилизирани всички дежурни служители, аварийни групи и работници от поддържането на железния път и съоръженията, за да стане възможно най-бързо възстановяването на движението на влаковете. Приоритет във всичките ни действия е осигуряване безопасността на влаковете, пътниците и служителите.

Кои са най-сериозните технически проблеми, с които се сблъскахте и по които продължавате да работите за окончателното отстраняване на последиците от природните бедствия и наводненията?

Проблемни, но решими въпроси при ликвидиране на последствията от наводненията, са недостатъчните складови резерви от материали и части, като потребностите неколкократно надхвърлиха заделените аварийни резерви, осигуряването на необходимата механизация, тромавите процедури по осигуряване на средства от фонд “Бедствия, аварии и катастрофи”, несъгласуваните действия на собственици на водоеми и други отговорни органи. Контактната мрежа е сериозно повредена от паднали дървета, разположени извън сервитута на железния път. Поделенията ни много трудно получават разрешение за сечене, тъй като дърветата са в терени, които са частна собственост или горски фонд. За окончателно възстановяване на железния път и движение на влаковете са необходими значителни средства, механизация и работна ръка.-

Имате ли вече точна представа за финансовото измерение на щетите, понесени от националната жп мрежа и от НК ЖИ?

Състоянието на железопътната инфраструктура в пострадалите райони и необходимите средства за възстановяването й се актуализират ежедневно, защото щетите не са само видимите до момента. Очакваме вторични последствия. Засега окончателното отстраняване на щетите изисква около 100 млн. лв.

Какви са изводите Ви за необходимите подобрения на железопътната инфраструктура, така че в бъдеще тя да демонстрира по-висока устойчивост пред природните стихии?

Причината за повредите не е в ниската устойчивост на инфраструктурата. Водоотводните съоръжения са проектирани за правилното отвеждане на повърхностните води при валежи, пролетно снеготопене и др., като капацитетът им е изчислен на базата на дългогодишни набюдения на нивото на реките и количеството валежи. Според справка-бюлетин на НИХМ, в случая имаме валежи, многократно превишаващи нормата на валежи за конкретния район. Голяма част от разрушенията са причинени от екстрено изпускане на водоеми, неработещи диги и градски водоотводни съоръжения.

Как действа ръководената от Вас компания за по-бързото възстановяване на щетите по жп мрежата на страната? В каква степен разчитате за това на подкрепа от държавата и какво ще направите, за да ускорите получаването на помощ от различните европейски институции и фондове?

Със собствени сили и средства и благодарение на денонощната работа на аварийните екипи на НК ЖИ инфраструктурата е приведена в състояние, позволяващо безопасно движение на влаковете, макар и с по-ниска скорост. Ремонтно-възстановителните работи продължават, въпреки недостига на резервни части, механизация и средства. Изпратили сме необходимата информация за щетите, придружена от снимков материал, до министър-председателя, министъра на транспорта и съобщенията и Държавна агенция “Гражданска защита” към МС. Разчитаме държавата да отпусне средства според възможностите й.Участваме и в работна група за подготовка на апликационна форма за получаване на средства и от фонд “Солидарност” към ЕС. Финансовата подкрепа от държавата и от европейските фондове ще ни позволи да пристъпим към изпълнение на подготвените програми и проекти за възстановяване на нормалните функционални и проектни параметри на железния път и съоръженията.

.:: Начало ::.