Мерките за сигурност в железниците

 

Венелин ПАВЛОВ

Младен МЛАДЕНОВ

БДЖ ЕАД

 

Мерките за сигурност в железниците целят подобряване на противодействието срещу престъпните намеси при превоза на товари и пътници с жп транспорт.

 

От 2003 задачите по обезпечаване сигурността на железопътните превози в БДЖ ЕАД са възложени на отдел “Вътрешна сигурност и управление при кризи” (ВСУК). Те обхващат следните основни направления:

 

        Подготовка на личния състав за адекватни действия по предотвратяване на терористични заплахи и намаляване на вредните последствия при извършен терористичен акт;

 

        Охрана на обекти и подвижен състав, собственост на БДЖ ЕАД, опазване на превозваните товари;

 

        Работа на железопътния транспорт в условията на бедствия и кризи от различен характер.

 

Изпълението на задачите по тези основни направления включва действия за:

 

-        Разширяване на сътрудничеството със специализираните компетентни структури от железопътните администрации на страните членки на ЕС и съседните ни жп администрации, с което да се постигне отговорна, надеждна, координирана и ефективна организация в борбата с конвенционалната и организираната престъпност, корупцията и тероризма;

 

-        Създаване, актуализиране и практическо изпълнение на нормативни документи, наредби и заповеди в сферата на жп транспорта за ограничаване обхвата и намаляване броя на престъпленията и нарушенията, насочени срещу обществения ред и собствеността, разширяване и усъвършенстване формите на превантивна дейност на служителите от жп транспорта и противодействие на корупцията.

 

-        Защита на финансовите и икономическите интереси на железниците и противодействие на престъпността в тази сфера.

 

Охраната на обекти, имущества и подвижен жп състав – собственост на железопътни компании, е важен елемент от сигурността на превоза на товари и пътници. В същото време, данните сочат, че използването на частни охранителни фирми в обекти на дружеството не дава очакваните резултати по опазването на собствеността и превозите. Някои крупни товародатели сключват договори с охранителни фирми за опазване на превозваните товари. Отдел ВСУК оказва необходимото съдействие по издаването на разрешителни за съпътстване на товарите и опазването им.

 

Включването на органите на Транспортна полиция в борбата с престъпността в железопътния транспорт и превозите на пътници и товари е важен фактор за повишаване на сигурността. Присъствието на униформени служители на реда действа превантивно върху криминалния контингент, а законовите им правомощия обезпечават ефективни действия по охраната и сигурността.

 

Трябва да се отбележи отличното взаимодействие между отдел ВСУК на БДЖ ЕАД и Генерална дирекция полиция (ГДП) – отдел “Транспортна полиция” както по конкретни задачи (например опазването на влакове, превозващи скрап за “Метал” – Перник и опазването на подвижен състав и товари, престояващи принудително поради извънредното положение след наводненията през 2005), така и по мероприятия от превантивен характер (например изготвяне на снимков материал за елементи от железопътния подвижен състав, които често са предмет на престъпни посегателства).

 

Съществен елемент за осъществяване на задачите по опазване на собствеността са обследванията, които се извършват съвместно с органите на транспортната полиция (ТП), и мерките по действителното приложение на набелязаните задачи. Във връзка с това, пред ръководството на дружеството се представят както конкретните проблеми, така и начините за решаването им. Благодарение на активното взаимодействие между ТП и отдел ВСУК се решават въпроси за изграждане на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и охранително видеонаблюдение в някои възлови обекти на БДЖ ЕАД.

 

Изграждането на видеонаблюдение следва да бъде приоритет в обезпечаването на сигурността и охраната на собствеността на дружеството. Това обаче изисква осъществяването на комплекс от мероприятия, на първо място сред които е видеонаблюдението на всички възлови места при обслужване на пътници и товари – билетни и багажни каси, перони, багажни магазии, влакови състави и др. Изграждането на система за видеонаблюдение е в пряка връзка с обособяването на контролен център, обобщаващ информацията в реално време и обработката на получените данни в масив, удобен за проверки, справки и други съпътстващи действия.

 

Освен че предоставя достоверни данни за извършени престъпни посегателства (кражби, терористични действия и др), наличието на видеонаблюдение действа превантивно върху потенциалните извършители.

 

За съжаление, в момента БДЖ ЕАД не разполага с видеоконтрол на необходимото ниво. Сега осъществяваният видеоконтрол е инцидентен и не отговаря на комплексните изисквания за обезпечаване на сигурността.

 

Добро начало в тази насока са изградените във Вагоноремонтно депо - Подуяне и гара Пловдив системи за видеонаблюдение, подпомагащи активно както органите на Транспортна полиция, така и службите в БДЖ ЕАД по сигурността на пътническите превози и опазване на собствеността. Изготвена е програма, приета от Съвета на директорите на БДЖ ЕАД, за поетапно изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол във важни обекти на превозвача.

 

Друга важна насока за подобряване на сигурността е въвеждането на обективен контрол на багажа и колетните пратки. За съжаление, до момента, контролът на багажите в железопътния транспорт се осъществява инцидентно и без технически средства. В българските железници не е доставен и инсталиран нито един скенер или друго съоръжение, даващо обективна преценка за предлагания за таксуване, превоз или съпътстващ пътниците, багаж. В същото време, международният опит показва какво възпиращо, превантивно действие върху потенциалните извършители на престъпни действия и намеси има наличието на подобни съоръжения на подстъпите към железопътните обекти и подвижния състав.

 

С оглед подобряване на сигурността на превозите, в БДЖ ЕАД са разработени съвкупност от мерки, целящи ограничаването и предотвратяването на терористични заплахи, както и по подготовката за работа в кризисни ситуации.

 

Борбата с терористичните заплахи и действия е приоритет в дейността по сигурността. Мерките в тази сфера се изразяват основно в подготовката на железопътния персонал за правилни и ефективни действия при възникване на терористични заплахи. Разработени са планове и инструкции, включващи двустепенни състояния за терористични действия и мероприятия, които следва да бъдат изпълнявани от жп служителите. С тези планове и инструкции железопътните служители се запознават при ежедневните инструктажи. Добра база за действие при терористични заплахи би била практическата подготовка, извършвана посредством имитационни учения, както се практикува в повечето останали страни от ЕС.

 

Подготовката за работа на БДЖ ЕАД в кризисни ситуации е от ключово значение за повишаване сигурността на жп транспорта. Става дума за комплекс от мероприятия, намаляващи опасността за пътници, товари и жп персонал при стихийни бедствия, радиоактивно и химическо замърсяване и др. Във връзка с това са изготвени планове и инструкции за действие при бедствия, аварии и катастрофи (БАК), телефонни указатели за съответните държавни органи и други документи, регламентиращи дейността в подобни ситуации. На базата на опита от преодоляване на последствията при наводненията от 2005, довели до сериозен срив в железопътните превози, са разработени “Временни правила за реда и начина на действие на персонала на БДЖ ЕАД при предотвратяване и ограничаване на последствията от бедствени положения”.

 

Създадена е организация за своевременното оповестяване на структурите в железопътния транспорт, на органите на Транспортна полиция, ПБЗН, Гражданска защита, местните здравни заведения, пътниците, работниците и служителите на железниците. Тя включва евакуирането на чакащите пътници, служителите и работниците от застрашените обекти, за пренасочване пътникопотока и движението на товари по обезопасени трасета, както и за своевременно извеждане, оказване на първа медицинска (долекарска) помощ на пострадали работници, служители и пътници при извършен терористичен акт. В изпълнението на тези задачи пряко са ангажирани изградените постоянни комисии за защита на населението при бедствия, аварии, катастрофи и терористична дейност, групите за охрана и аварийно-възстановителни работи, наличната техника и защитни средства.

 

Голям проблем за сигурността на превозите (фиг. 1) са престъпните посегателства срещу подвижния жп състав – пътнически и товарни влакове. Тези посегателства включват:

 

        Поставяне на предмети върху жп линията, с цел забавяне и спиране на влаковете и последващо присвояване на товари.

 

        Замеряне на пътнически влакове с камъни, водещо до чупене на стъкла, а доста често – и до нараняване на пътници и жп персонал. Тези действия са предпоставка за тежки произшествия с евентуални човешки жертви и могат да бъдат правно регламентирани като терористични действия, с оглед на завишената им обществена опасност.

 

С оглед ограничаването на подобни действия, се инициират и осъществяват регионални срещи с общински и областни ръководства, представители на районни полицейски управления (РПУ) и районни управления на Транспортна полиция (РУТП), на които се набелязват и след това се изпълняват, редица конкретни мероприятия, включващи:

 

-        Разяснителна и възпитателна дейност в училищата, намиращи се в близост до жп линии;

-        Засилване на взаимодействието между органите на РПУ, РУТП и БДЖ ЕАД за намаляване на подобни криминални действия;

-        Включване на представители на БДЖ ЕАД в работата на областните и общинските комисии по транспорта, с цел своевременен анализ и решаване на проблемите, свързани със сигурността на жп превозите.

 

Поради трудностите за финансиране на мероприятията по сигурността на железопътните превози си заслужава да бъде обмислено евентуалното въвеждане на “такса сигурност”. С минимално повишаване на цените на превоза на пътници и товари (от 0,6 до 1% от стойността на превозите), могат да се акумулират средства, които да обезпечат поетапното въвеждане на пълен видеоконтрол и контрол на багажа и товарите, както и да се финансират охранителната дейност и засиленото присъствие на полицейските органи.

 

Други начини за повишаване на сигурността в железпътния транспорт (фиг. 2) са:

 

-        Обществени договори за сигурност в жп транспорта между железопътните администрации, органите на общинските администрации, на транспортната полиция и МВР;

 

-        Криминализиране на нарушенията на обществения ред в железопътните обекти и подвижния жп състав чрез промени в законодателството, като тези нарушения обхващат хулигански прояви в райони на жп обекти и подвижен състав, рецидиви на пътуване без билети, замеряне на влакове, поставяне на предмети върху железопътните линии и кражби от влаковете.

 

В бъдеще е необходимо да се разработи обща стратегия за развитие на сигурността на железопътния транспорт, както и нормативен документ, който да обхване и борбата срещу тероризма, като с него се определят принципите, функциите, дейностите, задачите, правата и задълженията на органите за управление и използваните сили на органите на държавната власт и на местното самоуправление, неправителствените организации, юридическите и физическите лица, дружества, организации и фирми, обезпечаващи сигурността на железопътния транспорт в България.

 


.:: Начало ::.

Литература:

[1]  Закон за действие при кризи.

[2]  Закон за МВР.

[3]  Временни правила за ред и начин на действие на персонала на БДЖ ЕАД при предотвратяване и ограничаване последствията от бедствени положения.

[4]  Инструкция за предотвратяване на терористични актове в БДЖ ЕАД.

[5]  Dzhaleva-Chonkova, A. Bulgarian State Railways Experience in Providing Security of Transport, Proceedings of the International Academic Conference “Security Administration and Business in the context of the European Union Membership”, Gdynia, Poland, 2005.