След приемането ни в ЕС, диалогът между българските и европейските институции премина на качествено ново равнище. Занапред това ще бъде непрекъснат процес, в който ще се уточняват специфичните механизми за прилагане на европейските изисквания в конкретните национални условия. Като специализирано издание в сферата на жп транспорта, списанието ще следи и коментира хода на този диалог, както и въпросите, които се повдигат в него и касаят българските железници.

 

Неофициалните бележки от месец януари на Еврокомисията по проекта за българската секторна оперативна програма “Транспорт 2007 - 2013”, станаха повод да се обърнем за коментар към зам. министъра на транспорта, отговарящ за еврокоординацията и инфраструктурните проекти, г-жа Весела Господинова:

 

Всички забележки на службите на Европейската комисия от месец януари тази година към Секторната оперативна програма “Транспорт 2007-2013”, са отразени в последната й редакция и на 05. 03. 2007 преработеният вариант е изпратен за преглед в Комисията. Корекциите бяха направени в екип с туининг-партньорите на Министерството на транспорта по усвояване на кохезионните фондове. Ползотворното сътрудничество с тях, безспорният им опит, както и активността на съветника по туининг-проектите между френското и българското Министерство на транспорта г-н Жан-Клод Ебел, допринесоха за бързата реакция от страна на ведомството ни за своевременното отстраняване на пропуските и съобразяване на проекта за програма със забележките на Европейската комисия.

 

Искам изрично да отбележа, че разработването, съгласуването и приемането на Оперативната програма обхваща един по-продължителен работен процес. И в тази връзка, препоръките на Европейската комисия са единствено и само с цел максималното подобряване на документа, което ще допринесе за по-ефективното усвояване на средствата от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. С две думи, нормалната практика на Брюксел е да прилага принципа на обсъждането, означаващо доработка или прецизиране на текст, а не отхвърляне на проект.

 

Екипът на Министерството на транспорта е в непрекъснат, добър, партньорски контакт със службите на Европейската комисия. Вярваме, че след етапа на техни бележки, на наши корекции, на общ диалог, преговорите ще приключат успешно и Секторна оперативна програма “Транспорт” ще бъде одобрена.

 

 

Европа изисква, преди да даде

Петър ГЕОРГИЕВ

 

В началото на годината Европейската комисия отправи своите неофициални бележки и препоръки по проекта за българската секторна оперативна програма “Транспорт 2007-2013”. Както е известно, на 22 януари т.г. в Министерството на траспорта се проведе работна среща на тема “Оперативна програма “Транспорт 2007-2008” и възможностите за участие на фирмите в нейната реализация”. На срещата, в която участва и Българската стопанска камара, беше представена инвестиционната програма на правителството в областта на пътната и железопътната инфраструктура и се очертаха възможностите за по-активно включване на българските фирми в проекти по програмата. В тази връзка, специално внимание заслужават някои по-съществени насоки, на които службите от Европейската комисия акцентират и които касаят железопътния транспорт у нас.

 

Като особен приоритет в тях е посочено развитието на железопътната инфраструктура по протежение на трансевропейските и основните национални транспортни оси. В това отношение се отбелязва, че липсва стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт в България, целящ да бъде създадена обслужваща стратегия за пазарните сегменти, в които железниците могат да развият устойчиви конкурентни предимства в средносрочен и дългосрочен план. Според експертите на Европейската комисия, стратегията трябва да включва, освен чисто транспортните услуги, и всички други услуги с добавена стойност (логистични, партньорство за превоз от врата до врата и т.н.), които могат да се развият като допълнителни източници на приходи за железниците.

 

Бързото разработване на подобен бизнес план трябва бъде една от основните цели в рамките на дейностите по Приоритетна ос “Техническа помощ”. Такъв план би бил подходяща основа за обосноваване на отделните проекти както в настоящата Секторна оперативна програма “Транспорт 2007-2013”, така и в бъдещите програми в следващите програмни периоди.

 

Особено внимание се обръща на необходимостта проектите в сферата на железниците да бъдат тясно обвързани с изискванията и спецификата на транспортния пазар. Сегашната практика планираните проекти за подобряване на инфраструктурата да се основават първо на техническите изисквания (например на Споразумението за високоскоростни жп линии или Споразумението за железопътни линии за комбиниран превоз), вместо на пазарните правила, не допринася за развиване конкурентните предимства на железопътния транспорт. Специалистите от Европейската комисия смятат, че по-добрият подход е първо да се оценят вероятните услуги, които ще могат да бъдат предложени при осъществяване на подобрения в инфраструктурата.

 

Във връзка с препоръките на комисията, Министерството на транспорта е предвидило финансирането на Стратегически бизнес план за развитие на железопътния транспорт по Приоритетна ос “Техническа помощ” и целта на министерството е стартирането на подготовката на плана да започне възможно най-скоро, съобразно правилата и процедурите за финансирането на подобен вид дейности.

 

Особено внимание се обръща на необходимостта от внедряване на модерни информационни и високи технологии в сферата на железопътния транспорт. Така, в инфраструктурните проекти следва да се обърне приоритетно внимание не на традиционните инфраструктурни активи, а на системите за управление на информацията, експлоатацията и логистиката, като IT системите, информационните системи за пътниците, системите за управление на движението, системите за проследяване на товари и т.н. Всички те помагат за повишаване качеството на услугите и оттам – на постъпленията за железниците, както и за възвръщаемостта на инвестициите в бъдещи инфраструктурни обекти.

 

Тези елементи са взети под внимание и са предвидени в подготовката на конкретните проекти, които се предвижда да бъдат финансирани от Секторна оперативна програма “Транспорт 2007-2013”.

 

Очевидно е, че сегашната практика за инфраструктурни проекти “на парче” не е ефективна в дългосрочен план. Затова, според експертите от Европейската комисия, е необходима комбинация от регулаторни, експлоатационни и технически мерки, като например нови схеми за таксуване, одобряване на нови оперативни и експлоатационни практики и/или въвеждане на нови технологии за мониторинг и поддръжка.

 

Изрично се отбелязва, че при изпълнението на програми и проекти могат да се появат пречки, породени от недостатъчната компетентност на органите за управление при изпълнение на проекта в целия му цикъл – т.е. от концепцията до крайния резултат. В тази връзка се смята за необходимо да се внесат подобрения не толкова в конкретните проекти, колкото в развитието на по-общи процеси и инструменти (т.е. формуляри за обявяване на търгове, наръчници за оформяне, процедури за контрол на качеството), които могат да бъдат приложени в основата на всеки проект. Посочва се по-конкретно, че мерките за техническа помощ, чийто обхват е споменат в Приоритетна ос “Техническа помощ” (стр. 99 – 103 от българската Секторна оперативна програма “Транспорт  2007-2013”), са по-приложими на ниво програма, отколкото на ниво проект.

 

Министерството на транспорта финализира разработването на правила за работа с бенефициентите, насоки за кандидатстване и типови формуляри за кандидатстване (Апликационни форми), както и типови образци на договори, които ще служат за основа и имат за цел да подпомагат работата на бенефициентите.

 

Освен това, според специалистите от Еврокомисията, процентният дял на средствата, предназначени за дейностите за техническа помощ (само 1%), е твърде малък, за да може да гарантира видими резултати в една дейност, изискваща значителни усилия за реорганизацията на сегашните надзорни и управленски структури, на техните работни процеси и, не на последно място, основна промяна във визията на целия ангажиран в тях ключов персонал.

 

Вземайки предвид препоръките на комисията и препоръките от предварителната оценка на програмата, Министерството на транспорта е преизчислило процента на средствата съобразно предвидените дейности за Приоритетна ос “Техническа помощ”, като в момента процентният дял възлиза на 3,29% (при максимално допустим дял до 4% от бюджета на програмата).

 

Сред неофициалните бележки и препоръки на Европейската комисия има две изисквания, които са изключително важни за изготвянето на реална оценка за железопътния транспорт у нас: наличието на стратегически бизнес план за развитието на жп транспорта в България и на неговия допълнителен план за развитието на железопътната мрежа за поне 15 години напред, както и ясно становище относно разпределението на наличните финансови ресурси, предназначени за българската железопътна инфраструктура – за подобряване на качеството й, основна поддръжка, както и ясно становище относно общия преглед на състоянието на мрежата и наличния недостиг при работите за поддръжка.

 

Тези препоръки са взети под внимание от страна на Министерството на транспорта и съответната информация е включена в текстовете на Секторна оперативна програма “Транспорт 2007-2013”.

 

Така постепенно ще се формира необходимата достатъчно стабилна основа, която да гарантира успешното развитие на взаимоотношенията ни с европейските институции в сферата на транспорта и, в частност, на железниците.


.:: Начало ::.