2012
2011
2010
2009
2008
2007
archives

Международно сътрудничество в условията на либерализиран жп пазар

Кунка КИРКОВА

Вицепрезидент на СІТ

 

Kirkova.jpgЖелезопътният транспорт играе важна роля при реализирането на търговския стокообмен между отделните държави и континенти и тази роля все повече ще нараства в условията на глобализация на световната икономика. В качеството си на икономически отрасъл, той има своите специфични особености. Влакът, независимо дали е пътнически или товарен, не пътува само в границите на дадена държава. За да може обаче да продължи и отвъд тези граници, е необходима огромна и сериозна работа за координиране, коопериране и хармонизиране на всички аспекти от дейността: от всеки технически елемент в конструкцията на подвижния състав (вагон, локомотив) и жп инфраструктурата (железния път, контактната мрежа и другите съоръжения), до начините на използването им (например, натоварване на стоките във вагоните и тяхното укрепване), до експлоатационните и търговските операции и действията на всеки служител и, не на последно място, до стандартизирането и унифицирането на съответните превозни документи. Именно обективната необходимост налага кооперирането както между държавите, така и между стопанските субекти (жп компаниите) още през ХІХ век. Така например, първата Международна конвенция за превоз на стоки по железница датира от 1890. Това е така наречената Бернска конвенция (името идва от мястото на подписването й и установяването на Централния офис за международните жп превози в швейцарската столица).

Трябва да се отбележи и че за разлика от другите видове транспорт, международният жп транспорт се регламентира и “управлява” от няколко правни режими, а именно:

●    Международната конвенция за жп превози (COTIF), прилагаща се за превози на пътници и товари между 45 държави от Европа, Близкия и Средния изток и Северна Африка;

●    Съглашение за международно жп сточно съобщение (СМГС)/Съглашение за международно жп пътническо съобщение (СМПС), прилагащи се на територията на 25 държави от Централна и Източна Европа, Средния изток и Азия;

●    Законодателството на ЕС в областта на транспорта и в частност на жп транспорта (директиви, регламенти и др.), валидно на територията на 25 от 27-те държави членки на Съюза (без Малта и Кипър);

●    Няколко конвенции на ООН за комбинираните превози и облекчаване преминаването на границите с жп транспорт;

●    Редица регионални споразумения в отделните части на света, обусловени от конкретни политически и икономически фактори.

Това многообразие от правни режими още повече налага необходимостта от тясно сътрудничество и коопериране на стопанските субекти, с оглед постигане на правна, техническа и оперативна съвместимост, при извършване на международните превози.

Друг много важен фактор за сътрудничество и коопериране между жп предприятията е и либерализираният транспортен пазар. От една страна, силната конкуренция между видовете транспорт, където железниците трябва да се конкурират с по-гъвкавия шосеен транспорт и значително по-евтиния воден транспорт, а от друга страна – вътрешната конкуренция между самите жп оператори.

Премахването на задължението за превоз, което международната Конвенция налагаше на жп превозвачите до 2006, и преминаването изцяло на свободно договаряне, също е фактор за кооперирането с оглед разработване и приемане на общи условия за различните договори, целящи не само защита интересите на потребителите на услугите, предлагани в жп сектора, но и на самите жп превозвачи, които ги предлагат.

Настоящата статия няма за цел цялостното проучване и представяне на многостранното сътрудничество в жп сектора. Тя предоставя само частична информация за кооперирането между стопанските субекти (жп оператори и превозвачи, собственици и наематели на вагони и др.), като се спира по-подробно на компетентността на тези международни организации, в които активно членува БДЖ ЕАД, или от чиято дейност зависи ежедневната работа на служителите на БДЖ.

Ще започна с една организация, която макар и да не е най-старата, е известна като световната организация на жп сектора. Това е Международният съюз на железници (UIC). Идеята за създаването на една международна организация, обединяваща жп компаниите в световен мащаб, се ражда по време на конференцията, провела се на 23 ноември 1921 в Порторож (Словения). Тя отново се дискутира по време на следващата международна конференция на 3 май 1922 в Генуа, където представителите на държавите участнички решават “да се създаде постоянна Конференция на жп администрациите за унифицирането и подобряването на условията за изграждане и експлоатация на железниците с оглед развитието на международния трафик”. Така, на 17 октомври 1922 в Париж се провежда Учредителната конференция на UIC. В момента на учредяването организацията наброява 51 железници от 29 държави и то не само от Европа, но и от Япония и Китай. Можем да се гордеем, че българските железници са сред учредителите на световната организация. Малко по-късно се присъединяват железниците от СССР, Средния изток и Северна Африка.

Сегашната организация UIC е регистрирана като асоциация с идеална цел по френското законодателство. Седалището й е в Париж. Днес тя обединява 196 члена от петте континента, сред които:

-     81 пълноправни “активни” члена, между тях жп предприятия оператори и управляващи жп инфраструктурата в Европа, както и железниците на Магреб, на държавите от Средния изток, Индия, Пакистан, Япония, Китай и Южна Африка;

-     80 асоциирани члена, по-голямата част от които са жп предприятия от Азия, Африка, Америка и Австралия;

-     35 присъединили се члена, представляващи предприятия, които извършват дейности, допълнителни за жп транспорта.

Членове на световната организация могат да бъдат не само жп превозвачи и компании, управляващи жп инфраструктурата, но и интермодални оператори, наематели на подвижен състав, доставчици на тракционни и на допълнителни (ресторантьорство, спални вагони, обществен транспорт, морски превози) услуги.

Съюзът поддържа и развива сътрудничеството в жп сектора в световен мащаб и разработва и приема мерки за развитие на оперативната съвместимост в жп транспорта, с цел подобряване на конкурентоспособността му. В тази връзка UIC:

●    Разработва технически и експлоатационни норми, предписания и препоръки, които регулират, подобряват и облекчават международния жп транспорт. След създаването на Европейската жп агенция (ERA), UIC се стреми да поеме техническата работа по разработването на тези документи, чрез възлагане от страна на агенцията;

●    Разработва проекти, свързани с експлоатацията при пътническите и товарните превози и управлението на инфраструктурата, и извършва научноизследователска дейност в тези области в интерес на членовете си;

●    Осъществява сътрудничество с други международни организации и с множество специализирани организации по въпроси на жп транспорта;

●    Разработва правилата за финансовите взаимоотношения между жп операторите;

●    Разработва проекти за повишаване качеството на жп превозите (по отношение на срочност, сигурност и безопасност);

●    Осигурява представянето на жп транспорта в световен мащаб пред външни организации.

Съюзът представлява жп сектора с консултативен статут в ООН.

Безспорно най-старото международно сдружение на железниците е Международният комитет за жп транспорт (CIT). Малко след като през 1893 влиза в сила Бернската конвенция, жп компании от държавите членки стигат до извода, че е необходимо по-сериозно сътрудничество и коопериране между тях, за да се улесни транспонирането на конвенцията в практиката. Така, през 1902 се учредява Международният комитет за жп транспорт (CIT). БДЖ се присъединяват към него през 1915.

Основната цел на комитета е унифицираното прилагане от жп предприятията най-напред на Конвенцията за превоз на стоки, а по-късно и на паралелната Конвенция за превоз на пътници и багажи, влязла в сила през 1928. За постигането й CIT разработва единни разпоредби, допълващи и изясняващи правните текстове от Конвенциите. Освен това, разработва и различни споразумения, чрез които се регламентират взаимоотношенията между жп предприятията при прилагането на съответните конвенции. Комитетът издава служебни предписания и инструкции за ползване от персонала на железниците, ангажиран с реализирането на международните превози.

Първоначално, управлението на CIT е поверено на Австрийските държавни железници, които я ръководят до 1914. От 1921 управлението й е поверено на Швейцарските федерални железници. Естествено, двете световни войни, разтърсили Европа през ХХ век, сериозно затрудняват прилагането на международното жп право. Веднага след края им, CIT, съвместно с другите специализирани организации, работи за възстановяването на правната сигурност при трансграничните жп превози.

Съвременната организация СІТ е асоциация с идеална цел, регистрирана по швейцарското законодателство, със седалище в Берн. Днес тя обединява около 200 жп предприятия и морски компании от 45 държави, извършващи международни превози на стоки и пътници по условията на Международната конвенция за международни жп превози (COTIF). Около 120 предприятия са нейни пълноправни активни членове, а около 80 предприятия членуват в CIT чрез асоциирани сдружения. Оперативното ръководство на CIT се осъществява от независим секретариат.

Съвременната асоциация СІТ стандартизира взаимоотношенията между превозвач и клиент, превозвач и управител на жп инфраструктура, превозвач и държател на вагони, различните категории жп превозвачи (превозвач по договор, последващ превозвач, заместващ превозвач), при международните превози на стоки и пътници в режим COTIF, като разработва единни предписания, типови споразумения, наръчници и ръководства за отделните операции при изпълнението на превозите, образците на превозните документи – товарителници, билети и др., функционални и правни спецификации за електронните товарителници и т.н. Днес всеки служител, независимо дали в отправна, посредна, гранична или получаваща гара, изпълнява ежедневните си рутинни задължения, свързани с международните превози, подчинени на правния режим COTIF (т.е. CIM – при товарните превози, CIV – при пътническите превози), действайки съгласно предписанията, разработени от CIT.

Друг важен и много полезен аспект от дейността на CIT е организирането на професионалното обучение на кадри от предприятията, членуващи в асоциацията, както и предоставянето на бързи и качествени правни съвети по казуси, възникнали при международните превози по железница.

CIT представлява интересите на железниците пред междуправителствените организации, като ООН, OTIF, Световния митнически съюз, СТО и други, по въпросите на международното транспортно право.

Политиката на ЕС в транспортната сфера и, в частност, в жп транспорта, поставя редица задължения и предизвикателства не само пред държавите членки, но и пред самите жп предприятия и компании. Около 15 000 лобисти и 2500 лобистки организации са базирани в Брюксел. Всички те се опитват да формулират и представляват различните интереси в процеса на разработване и вземане на политически решения в централата на ЕС. За да участват активно в разработването на политиката на Съюза в областта на транспорта, както и за да защитават по-добре своите интереси, жп предприятията (оператори и управители на инфраструктурата) от страните членки на ЕС създадоха през 1988 своя Общност на европейските железници и инфраструктурни компании (CER). Тя работи в тясно сътрудничество с другите професионални организации, като отношенията й с UIC са регулирани със специална “харта”, определяща CER за единствен представител на железниците пред институциите на ЕС. Образно казано, вече над 20 години CER е “гласът” на европейските железници.

От 12 члена в момента на създаването си, днес CER обединява 75 компании оператори (държавни и частни компании) и инфраструктурни управители. Седалището й е в Брюксел. Общността представлява интересите на своите членове пред Европейския парламент, Европейската комисия (ЕК) и Съвета на министрите на съюза, както и пред други действащи лица/институции, формиращи европейската политика за жп транспорта. Основна цел на CER е осъществяването на лобистка дейност за защита интересите на жп компаниите членки и за приоритетно развитие на жп транспорта в Европа, като един от най-сигурните и екологични видове транспорт, както и развитието на транспортната жп система като конкурентоспособна, ефективна и екологична.

БДЖ ЕАД е пълноправен член на CER от 2007 и много активно участва в работата й, което се облекчава от климата на сътрудничество и открита дискусия в рамките на организацията. За БДЖ, CER е уникална възможност за получаване на изпреварваща, “вътрешна” информация за развитието на идеите в европейското законодателство за жп транспорта, както и “канал” за обратно въздействие, чрез включването на специфичните проблеми на дружеството в действията и инициативите на CER по отношение на Комисията и другите висши органи на ЕС.

Текущите инициативи в това отношение включват представянето на специфичните проблеми с липсата на съвременен подвижен състав, високите и непазарно ориентирани инфраструктурни такси, финансовата архитектура на железницата, недостатъчно благоприятните условия за привличане външно финансиране и т.н. От няколко години CER провежда срещи на високо ниво на ръководителите на предприятията за товарни и пътнически превози и на инфраструктурните управители от европейските страни. Общността реализира и специални срещи на генералните директори на жп и инфраструктурните компании от Източна Европа с ръководството на Генерална дирекция “Транспорт” на ЕК, които доведоха до сериозна позитивна промяна в отношението на ЕК към редица въпроси, поставени от европейските железници – включително за необходимата помощ за източноевропейските железници за финансиране на обновяването на подвижния жп състав, изпълнението на договорите за обществени услуги, необходимостта от хармонизиране на инфраструктурните такси и пр. CER работи активно и по проблемите с пломбирането на вагоните и митническите въпроси, свързани с жп превозите – един много важен аспект от работата на организацията, пряко касаещ и нашия регион, тъй като не всички държави от Югоизточна Европа са част от ЕС.

Бих искала да акцентирам върху дейността на една организация, отличаваща се от другите със специфичните условия за членство в нея и начина, по който упражнява дейността си. Това е Организацията за сътрудничество на железниците (ОСЖД). След Втората световна война се разработват Съглашение за международно сточно жп съобщение (СМГС) и Съглашение за международно пътническо жп съобщение (СМПС), които се прилагат за жп превозите между страните от Източна Европа и СССР. Създава се и Бюро за управление на унифицираното прилагане на тези Съглашения.

ОСЖД е създадена на Съвещанието на министрите, отговарящи за жп транспорта, провело се на 28 юни 1956 в София. Основен документ за съществуването и работата на ОСЖД е статутът й, имащ статус на международен договор. Членове на ОСЖД са транспортните министерства и централните държавни органи, отговарящи за жп транспорта, на 27 страни от Централна и Източна Европа и Азия, включително държавите от ОНД, Кавказкия регион, Иран, Монголия, Китай, Виетнам, Корея, както и Куба.

Статутът на ОСЖД позволява и други форми за участие в организацията, а именно като наблюдател (за министерства или железници от държави, нечленуващи пряко в Организацията) и като присъединено предприятие (за фирми и организации, непосредствено свързани с дейността на железниците – индустриални предприятия, спедитори, митнически агенти, частни железници и др.). Организацията е регистрирана по полското законодателство и е със седалище във Варшава. В основни линии, дейността на ОСЖД е насочена към:

●    развитие и усъвършенстване на международните жп превози, преди всичко между Европа и Азия включително комбинираните превози;

●    формиране на съгласувана транспортна политика в областта на международните жп превози, разработване на стратегия за дейността на жп транспорта и стратегия за дейността на ОСЖД;

●    усъвършенстване на международното транспортно право, ръководство на работата по Спогодбата за международното пътническо съобщение (СМПС), Спогодбата за международното товарно съобщение (СМГС) и по други нормативни документи, свързани с международните жп превози;

●    сътрудничество за разрешаване на проблемите, свързани с икономическите, информационните, научно-техническите и екологичните аспекти на жп транспорта;

●    разработване на мероприятия за повишаване конкурентоспособността на жп транспорта спрямо другите видове транспорт;

●    сътрудничество в експлоатацията на железниците и техническите въпроси, свързани с по-нататъшното развитие на международните жп превози;

●    сътрудничество с международни организации, занимаващи се с въпросите на жп транспорта, включително комбинираните превози.

Организацията има стройна структура от управленски, изпълнителни и работни органи и дава възможност за пряко участие на стопанските субекти (жп оператори и инфраструктурни компании) в тяхната работа, като пряко си сътрудничат и се кооперират. Тези органи разработват правила, споразумения, договори, предписания и други, обуславящи взаимоотношенията между жп субектите при упражняването на тяхната техническа, търговска и експлоатационна дейност и произтичащите от това финансови взаимоотношения.

Както казах и в началото, целта на тази статия е да запознае читателя с основните международни организации, чиито дейности са пряко свързани с ежедневната работа на хилядите служители на БДЖ. В тази връзка, бих искала да спомена още една организация, а именно Съветът за жп транспорт на страните членки на ОНД, България, Грузия, Латвия, Литва, Естония и Финландия. Той включва ръководителите на жп предприятията на посочените държави, като председател е президентът на ОАО РЖД, а в негово отсъствие има съпредседател, избиран всяка година по азбучен ред.

Заседанията на Съвета се провеждат поне два пъти годишно, поред във всички държави участнички в Съвета. Съветът има определен статут. По принцип, той решава, в съответствие с предоставените му пълномощия, почти всички въпроси от експлоатационен характер между железниците членки, както и използването на вагоните за междурелсие 1520 мм.

БДЖ ЕАД е прието за асоцииран член на Съвета през 1997 и има право на глас по всички въпроси, които ни касаят. Необходимостта от членство в тази организация се обуславя от факта, че БДЖ ползва вагони за 1520 мм, собственост на страните от ОНД, за превозите през трите фериботни връзки, които използва. Нормативните документи, осигуряващи възможността за движение на вагони за 1520 мм, собственост на всички жп администрации на ОНД, през трите фериботни връзки: Варна - Иличовск, Варна - Поти/Батуми - Иличовск и Варна - Кавказ, се приемат изключително в рамките на Съвета по жп транспорт.

Накрая, бих искала да се спра на кооперирането и сътрудничеството в нашия регион. То се осъществява в рамките на Групата на железниците от Югоизточна Европа (SERG).

Основна задача на SERG е подобряването и развитието на международния жп транспорт както между балканските страни, така и между Източна и Западна Европа. Целите на организацията са:

-     подобряване сътрудничеството в областта на жп транспорта между балканските жп оператори и инфраструктурни мениджъри;

-     проучване и решаване на общи проблеми в областта на международния жп транспорт;

-     подобряване качеството на транспортните услуги в балканския регион;

-     събиране и обмен на информация относно пазарния потенциал.

В организацията членуват жп компании от балканския регион, а именно турските държавни железници, организацията на гръцките железници, железниците на Македония, албанските железници, железниците на Сърбия, железниците на Черна гора, румънските жп оператори и инфраструктурния управител, железниците на Република Сръбска в Босна и Херцеговина, железниците на Федерацията на Босна и Херцеговина, железниците на Молдова, ДП НКЖИ и БДЖ ЕАД.

Организацията няма постоянно седалище и административен персонал. Председателството е на двегодишен ротационен принцип. БДЖ ЕАД е компания председател на SERG за периода 2010-2011. Структурата на SERG включва следните управленски и работни органи: Група на генералните директори; Група на асистентите; Председателстваща железница; Работна група Пътнически превози; Работна група Товарни превози и Работна група Инфраструктура.

За 18-годишното си съществуване, SERG се утвърди като много полезна форма на регионално сътрудничество. В рамките на работните групи, заседанията на “асистентите” и “генералните директори” се решават много специфични проблеми от текущата съвместна работа на компаниите членки (например този с разкъсването на блок-влаковете, приемането и предаване на вагони с отклонения от AVV, рамковите споразумения за различните видове превози и т.н.). Разработват се съвместни проекти (например за комбиниран транспорт), тарифи (тарифа Европа - Азия), общи инициативи (Меморандума за развитието на комбинирания транспорт в Балканския регион), общи принципи за хармонизиране развитието и подобряване качеството на жп транспорта (например Общи принципи за пазарно ценообразуване за комбинирани превози), общи стратегически насоки (например За развитие на жп инфраструктурата в региона), общи PR-кампании за утвърждаване положителния имидж на регионалния жп транспорт и др. SERG е и форум за разработка на общи становища на участващите компании при участието им в други международни организации (например UIC) с оглед защита на общите регионални интереси, както и форум за обмен на актуална информация.

Експерти от БДЖ ЕАД участват активно в текущата работа на SERG, включително в:

-     развитието на проектите за комбиниран транспорт (напоследък най-вече за Ро-Ла превозите, в отговор на пазарното търсене от турските превозвачи);

-     развитие на обща търговска политика и инициативи за нови продукти в международните пътнически и товарни превози;

-     формиране обща позиция по въпроси, дискутирани в рамките на CER, UIC и други международни организации;

-     провеждане общи инициативи и обмен на информация;

-     формиране и провеждане координирани действия в областта на сигурността при жп превозите на пътници и товари и др.

Надявам се, че тази кратка информация за сътрудничеството и кооперирането, осъществявано в рамките на основните международни професионални организации, дава поне малка представа за сериозната работа, ангажираща огромен ресурс от експерти, а и от финансови средства, за да се хармонизира всеки аспект от сложната система на железопътния транспорт, с оглед осигуряване на нейното нормално и гъвкаво функциониране и превръщането на сектора в конкурентосопособен и привлекателен за потребителите на железопътни услуги. Вярвам, че достигайки и до редовите служители на БДЖ, тя ще им покаже колко отговорна е тяхната работа и колко важни са действията им за безпроблемното извършване на международните превози, както и че нехайството дори и само на един служител би довело до компрометиране усилията на хиляди.