2012
2011
2010
2009
2008
2007
archivesРЕДАКЦИЯ

РЕДАКЦИЯ

ул. Иван Вазов 3, София 1000

Тел. 02/932-45-60, Факс 02/987-97-84

www.jptactis.com

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

инж. ТОДОР КОНДАКОВ

kondakov@jptactis.com

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

инж. Пенчо Попов

д-р инж. Витко Ценов

проф. д-р ик. Евгени Василев

проф. д-р инж. Жельо Димитров

инж. Иван Гогев

проф. д-р Йордан Мирчев

инж. Красимир Ангелов

проф. д-р г.н. Марин Деведжиев

проф. д-р инж. Милчо Лепоев

доц. д-р инж. Ненчо Ненов

проф. д-р инж. Райко Райков

СЪИЗДАТЕЛ

АГЕНЦИЯ ГРУП АКТИС БЪЛГАРИЯ

София 1000, Г. С. Раковски 113

тел. 02/980 86 13, факс 02/980 81 16

www.agab-bg.com

groupe@agenceactis-bg.com

УПРАВИТЕЛИ

ЦВЕТИНА РУСЕВА

КРИСТИАН СКАСО

РЕКЛАМА

Нина Косева

тел. 02/980 86 13, факс 02/980 81 16

groupe@agenceactis-bg.com

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

инж. Ася Видолова

ДИЗАЙН

ГРУП АКТИС

художник Цветелина Лазарова

ПРЕВОДАЧ-КОРЕСПОНДЕНТИ

Сибила Влайкова

Джон Марион

КОРЕСПОНДЕНТИ

Основен кореспондентски пункт:

Льовалоа-Пере, ул. Анатол Франс 82

Александър Гаджанов - Полша

д-р Георги Коларов - Русия

Константин Планински - Испания

Лазар Кръстев - Великобритания

Валентин Ганчовски - Гърция

ПЕЧАТНА БАЗА

МАУС

СНИМКА НА КОРИЦАТА

AGAB и Радослав Димов

ISSN 1310-683X