2012
2011
2010
2009
2008
2007
archivesМТИТС с отчет за първите сто дни и стратегия до 2020

МТИТС - с отчет за първите сто дни и стратегия до 2020

 

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков и тримата му заместници: Камен Кичев, Ивайло Московски и Първан Русинов, отчетоха първите сто дни от мандата си на пресконференция, провела се на 8 ноември. Сред основните постижения през този период е, че вече се изпълняват антикризисните планове в БДЖ ЕАД и ДП НКЖИ. Министър Цветков подчерта, че до края на 2009 следва да бъдат реализирани структурните промени в двете държавни дружества. Във всяко от тях ще бъдат съкратени по около 2000 души, като се наблегне на съкращенията сред администрацията. Той посочи, че е заварил БДЖ и НК ЖИ в изключително тежка ситуация. Дълговете на БДЖ ЕАД към доставчиците са били 150 млн. лв., а към банките 100 млн. лв. Зам. министър Кичев пък посочи, че само задълженията по облигационния заем и за кредити към германската банка KfW, до края на 2009, са 37 млн. лв. и това налага лично той да преговаря с кредиторите за смекчаване на условията. Според него, пътническите превози се справят в условията на кризата, но големият спад в товарните превози тегли дружеството надолу.

Задълженията на ДП НКЖИ пък са надхвърлили 80 млн. лв. В тази връзка, министър Цветков подчерта, че сред най-важните неща, които е успял да свърши през първите 100 дни, е осигуряването на допълнителна субсидия от 23,555 млн. лв. за инфраструктурния оператор. Ограничаване на нелоялната конкуренция в транспорта и ускоряване развитието на комбинираните (Ro-La) превози са изключително важна задача с цел създаване на нормална бизнессреда за жп дружествата. Затова ще се ускори подготовката за изграждането на софийския интермодален терминал и изготвянето на анализи за пускане в експлоатация на първите трасета за комбинирани превози.

Като основни цели и приоритети на министерството в предстоящите четири години, екипът на министър Цветков очерта: успешното интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната й роля в региона; осигуряване на леснодостъпен и безопасен транспорт във всички райони на страната; поддържане, модернизация и изграждане на транспортната инфраструктура; подобряване управлението и реализацията на проекти, в т.ч. чрез средства от фондовете на ЕС и публично-частно партньорство и създаване на условия за ефективно противодействие на нелоялната конкуренция в транспортния сектор.

На 12 ноември, ръководството на МТИТС представи в Транспортната комисия на Парламента и изготвения от него проект за Стратегия за развитие на транспортната ни система до 2020. Сред стратегическите приоритети в жп сектора са: ефективно поддържане, модернизация и развитие на жп инфраструктурата; интегриране на българската жп система в европейската; осигуряване на прозрачни и хармонични условия за конкуренция на транспортния пазар и добра бизнессреда; адекватно финансиране за функциониране и развитие на сектора и ефективно усвояване на европейските средства; развитие на железницата като екологичен транспорт; развитие на интермодалния транспорт.

За целта се предвиждат следните мерки:

● ускоряване реализацията на инфраструктурните проекти в жп транспорта;

● развитие на инфраструктурата за високоскоростни превози;

● експлоатация и поддържане на жп инфраструктурата в съответствие с техническите нормативи и стандарти;

● развитие на интермодалния транспорт;

● по-широко използване на публично-частното партньорство и концесионния модел;

● развитие на логистичната инфраструктура, включително изграждане на интермодалните терминали в София и Пловдив и контейнерните във Варна и Бургас и проектирането на нови интермодални терминали;

● повишаване конкурентоспособността на железниците и увеличаване дела им на транспортния пазар.

В крайна сметка, както подчерта министър Цветков, няма опасност БДЖ ЕАД да бъде закрито, въпреки задълженията и загубите му. Според него, това не е обикновено предприятие, а без железници просто няма държава, тъй като те са гръбнакът и на транспорта, и на държавността. В тази връзка, той си постави за цел, до края на мандата на сегашното правителство, българският жп транспорт да бъде модернизиран, а значителна част от влаковете да се движат със 160 км/ч.

 

 

ХlХ международна конференция Транспорт 2009

 

Висшето транспортно училище Тодор Каблешков организира за деветнадесети път международна научна конференция Транспорт 2009, която се проведе на 6 и 7 ноември в залите на ВТУ. В нея взеха участие учени от България, Германия, Австрия, Словакия, Чехия, Франция, Турция, Сърбия, Русия и Унгария. Председателят на програмния комитет и ректор на ВТУ проф. Петър Колев подчерта, че събирането на толкова специалисти в София дава възможност на представителите на българските транспортни институции да създадат ценни контакти и улеснят участието на страната ни в европейските проекти и програми. Приветствия към участниците в конференцията отправиха зам. министърът на транспорта Камен Кичев, председателят на НТСТ Кирил Ерменков и представители на редица чуждестранни университети.

В доклада си на конференцията, Даниела Тодорова от ВТУ акцентира върху отражението, което финансовата криза оказва на жп услугите. На свой ред, шефът на Метрополитен ЕАД Стоян Братоев запозна присъстващите с предстоящото разширение на софийското метро. От доклада на Вълко Станев пък стана ясно, че жп прелезите са сред тесните места в единната транспортна система. Качественият контрол, който се прави на предварително напрегнати бетонови траверси по време на производствения процес, представи Хасан Гюлер от университета в Сакария (Турция). Кристияно Фрагаса от Университета в Болоня анализира методите за подобряване безопасността и надеждността в транспортния сектор, а Милчо Лепоев от УАСГ разгледа отводняването при строителството на жп магистрали.

Докладите на останалите участници бяха посветени на актуални проблеми в областта на инженерната логистика и строителна техника, безопасността, електроенергийните системи и съоражения, транспортната инфраструктура, иновационните насоки на транспортното образование, комуникационната и осигурителната техника.

Всички доклади на конференцията са публикувани в специалния сборник, издаден за целта от ВТУ Тодор Каблешков.

 

 

Форум по железопътно строителство в Пловдив

 

Националното сдружение Общество на инженерите по железен път (НСОИЖП), съвместно с Научно-техническия съюз по транспорта (НТСТ) и Българската асоциация на консултантските фирми по жп строителство (БАКФЖС), организира на 13 и 14 ноември в Пловдив национална конференция с международно участие на тема Европейските железопътни коридори и стратегически направления реализация на проектите в България.

Сред участниците бяха изпълнителният директор на ИА ЖА Симеон Ананиев и главният директор на ДП ТСВ Валери Василев.

Модератори на трите конферентни панела бяха председателите на НТСТ, БАКФЖС и НСОИЖП Кирил Ерменков, Илия Илиев и Иво Янакиев.

В доклада на генералния директор на ДП НКЖИ Милчо Ламбрев беше анализирана готовността на предприятието за реализация на големите инфраструктурни проекти. На проекта за жп линията Пловдив - Свиленград бяха посветени докладите на доц. Стойо Тодоров и инж. Маргарит Жипонов, както и на Ричард Кери от надзорния екип на проекта. Рафаел Уерга пък разгледа реализацията на проекта за Дунав мост 2. Проектът Свиленград - турска граница беше представен от изпълнителния директор на ОХЛ ЖС България, Лубомир Полак. Националната политика и приоритетите в развитието на жп транспорта през 2010-2013 бяха тема на изказването на шефа на Дирекция Национална транспортна политика в МТИТС Димитър Савов.

Интересни доклади за новите технологии при изграждането на железния път и съоръжения изнесоха Манфред Шатер и Томас Шлендер от Тисен Круп Глайстехник, Васил Лазов от ХФ Вибе и Коста Костов от ВТУ Т.Каблешков. На свой ред, Винсент Лоренц от Инжероп разгледа основните критерии за разходо-ефективни решения за нови жп проекти, както и възможностите за оптимизация на същестуващите жп линии и гари. Докладът на Бисер Минчев от ИА ЖА пък беше посветен на процедурите за въвеждане в експлоатация на подсистеми в жп инфраструктурата.

На 14 ноември участниците в конференцията посетиха гара Катуница в жп отсечката Крумово - Първомай.