Новата наредба за безопасна работа в жп транспорта

Панто ПАНТЕВ
Екатерина КИРЧЕВА
ВТУ “Тодор Каблешков”

Наредба №13 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в жп транспорта беше публикувана в Държавен вестник, бр.12 от 7 февруари 2006 г. и влиза в сила на 7 август 2006 г. Дотогава работниците и служителите от железниците трябва да изучат наредбата и да бъдат проверени знанията им по нея. Работодателите пък следва да разработят предписаните в наредбата правила и отделни инструкции за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на устройства и системи в жп транспорта и коригират действащите така, че да не противоречат на наредбата.

Разработването на наредбата е част от изискванията за хармонизиране на националното законодателство с европейското право, касаещо безопасността и здравето при работа. Европейското трудово законодателство се базира на Европейската социална харта и се регламентира чрез рамкови и индивидуални директиви на Европейския съюз. Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд на работниците са определени в рамковата директива 89/391/ЕО.

Законодателството на ЕС по безопасност и здраве при работа се основава на оценка на риска, определяне на превантивните мерки, информиране и обучение на работниците. То определя минималните изисквания, предлага гъвкави подходи и осигурява избор, но изисква и конкретни резултати. Качеството на трудовия живот се оценява чрез броя на трудовите злополуки, професионалните заболявания или вредните условия на труд.

Наредбата е разработена от работна група преподаватели във ВТУ “Т. Каблешков” и специалисти от НК ЖИ и БДЖ ЕАД. Привличани са специалисти по трамваен транспорт и метрополитен. Ползвани са и консултанти от Министерство на транспорта и съобщенията и Министерството на труда и социалната политика.

Пред работната група бяха формулирани следните основни цели:

● Транспониране на европейското трудово законодателство, конкретизиране и доразвиване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Закона за железопътния транспорт;

● Въвеждане на единни изисквания и норми за безопасност и здраве при работа, задължителни за спазване от персонала на: НК ЖИ, превозвачите, вътрешния жп транспорт, метрополитена, трамвайния транспорт.

● Даване възможност за избор и регламентиране на съвременни методи и техника за безопасно организиране и осъществяване на различни видове работа и дейности.

● Запазване на добрите традиции в тази сфера, внимателно осъвременяване на термините и, по възможност, запазване на част от тези в досега действащите правилници.

● Наредбата да бъде удобна за ползване и разбираема, изискванията за безопасност и здраве да следват технологичния процес, т.е. тя да бъде действаща.

С наредбата се заменят действащите правилници и инструкции за безопасност на труда в железниците и се определят изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатационната и ремонтната дейност в жп транспорта. Тя се прилага: при превози по железопътната инфраструктура; във вътрешния жп транспорт на дружества и организации, включително при добив на полезни изкопаеми по открит начин; при железопътни фериботи; в метрополитена; в трамвайния транспорт.

В наредбата се определят изискванията за безопасност и здраве само при специфичните експлоатационни и ремонтни дейности в жп транспорта. Не се разглеждат извършваните спомагателни дейности. За тях се спазват изискванията на нормативните актове за дадения вид работа.

Изискванията на наредбата могат да бъдат доразвити с ръководства или кодекси за добра практика, приети съвместно от браншовите или отрасловите структури на организациите на работодателите и на работниците и служителите.

Въз основа на изискванията на наредбата, работодателите разработват правила и отделни инструкции за здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на устройства и системи в жп транспорта, специфични машини и съоръжения, както и в други случаи, съобразно степента на риска при работа.

Между упълномощени длъжностни лица на НК ЖИ и превозвачите се сключва договор за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при използване на железопътната инфраструктура. Договор за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се сключва между длъжностни лица на превозвача и НК ЖИ, когато на територията на превозвача има съоръжения, устройства и системи на инфраструктурата. В договора се уреждат: начините за обмен на информация за рисковете при работа; начините за координация на дейностите за предпазване на персонала на НК ЖИ и превозвачите от тези рискове. Договорът се актуализира при промяна в условията на труд след оценка на степента на риска.

Контролът за безопасност и здравословност, при работа на общите обекти на инфраструктурата и превозвачите, се осъществява съвместно от длъжностните лица и специализираните служби на компанията и дружествата на превозвачите.

При извършване на работа от външни дружества или организации по железния път; в гари, междугария и железопътни прелези; в устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването; в ремонтните халета на локомотивните и вагонните депа работодателите писмено договарят необходимите мерки за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В наредбата се определят задълженията на работодателя на външното дружество и на работодателя, собственик на съоръженията.

Правилата за движение на длъжностни лица в районите на гарите, депата и в междугарията са дадени в отделна глава на наредбата. Те се отнасят не само за персонала на НК ЖИ и жп превозвачите, но и за външни лица, взаимодействащи с железниците или работещи в района на гарите. Забранено е всякакво несвързано с възложената работа присъствие на лица в експлоатационните пунктове и депата. Забранено е придвижването на пътници, изпращачи и посрещачи в районите на гарите освен по площите и съоръженията за тях.

Изискванията за безопасност и здраве при работа по железния път са разделени в три групи: организация на работното място (включително отиване и връщане до/от мястото), ръчно изпълнение на пътно-ремонтните работи и механизирано изпълнение на пътно-ремонтните работи. В специално приложение са дадени: специфичните изисквания при ръчно изпълнение на отделни видове пътно-ремонтни работи; правилата при работа с жп стрелови кран; изискванията при товарене, разтоварване, пренасяне и превозване на материали за ремонт на пътя; условията за безопасност и здраве при извършване на работа от едно длъжностно лице при обхождане на железния път.

Изискванията за безопасност и здраве при работа по устройствата и системите на енергозахранването на жп транспорта са разработени на база на Правилника за безопасност при работа с електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.). Изискванията в него осигуряват безопасността на работата в тяговите подстанции. Специфичните конструкции и условия за работа по тяговата контактна мрежа налагат транспониране на изискванията на правилника в отделна част на наредбата – Изисквания за безопасност и здраве при работа по контактната мрежа. Отделено е особено внимание на обучението и проверката на знанията по безопасност при работа по мрежата. В друго приложение са посочени изискванията за квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи към различните длъжности на работниците и служителите в електрифицирани жп участъци. Посочени са изискванията за квалификационна група по електробезопасност за отделните длъжности, изискванията за образование, стаж и знания, дадени са и съответните пълномощия.

В частта за контактната мрежа са определени организационните и техническите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Мерките са съобразени с възможностите на съществуващата и на новодоставената техника. Решен е проблемът за обезопасяването на работното място, когато има комплектна разпределителна уредба. Изключването може да се осъществи и само с комплектна разпределителна уредба, ако тя съдържа вграден разединител и има индикатор за положението на разединителя – отворен или затворен.

В сравнение с действащия Правилник за безопасността на труда при работа по жп контактна мрежа 25 кV, 50 Hz, поради особено високия риск, е изключена възможността за работа под напрежение и използването на лейтери. В работната група се чуха гласове да се изключи и работата при особени условия – в близост до части, намиращи се под напрежение, на разстояние от 1 до 2 м. Направените консултации и анализ показаха, че съществуват участъци от контактната мрежа с изкуствени съоръжения, при които, ако не се даде тази възможност, ще се предизвика прекъсване на движението на влаковете за недопустим период от време.

При някои ремонти се налага подмяна на контактната мрежа, предстои удвояване на някои жп участъци, реконструират се и електрифицират жп линии. Това наложи, в приложение, да бъдат дадени специфичните изисквания за безопасност и здраве при монтаж на контактната мрежа.

При работа по устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията и електроснабдяването се спазват изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ДВ, бр.21 от 2000 г.) и Правилника за безопасност на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи (ДВ, бр.35 от 1997 г.). Няма разработен правилник за безопасността на труда на работниците, работещи по тези съоръжения в железниците.

Понеже съществуват определен брой специфични работи, за които няма разработени правила за безопасност, в наредбата бяха формулирани изискванията за безопасност и здраве при работа по: релсови вериги и броячи на оси, стрелкови обръщателни апарати, светофори, гарово-съобщителна апаратура, влакова диспечерска радиовръзка, стрелково отопление, осветителни тела в електрифициран участък.

Изискванията за безопасност и здраве при експлоатацията на локомотивите и мотрисните влакове се отнасят само за електрическа и дизелова тяга. Направени са първите стъпки и има възможност за развитие на железопътен туризъм с използване на парна тяга, но паркът от парни локомотиви е незначителен. В наредбата е предвидено разработване на инструкция за безопасност и здраве при експлоатация и ремонт на парни локомотиви от жп превозвача, съгласувано с НК ЖИ.

Изискванията за безопасност и здраве при експлоатацията на локомотивите и мотрисните влакове включват правилата при: приемане, предаване и екипировка, излизане на локомотивите и мотрисните влакове от депо и поемане на влак; движение на возилата в междугарие и гара и в електрифицирани участъци. Специфичните изисквания при обслужване на електрически локомотиви и мотрисни влакове за напрежение 25 kV и честота 50 Hz, а така също – на дизеловите локомотиви и мотрисни влакове, са дадени в отделни приложения.

Условията за безопасност и здраве при експлоатацията на вагоните обхваща обслужване на вагонни състави, обслужване на товарни вагони при товарене и разтоварване, придвижване на вагони за случаен ремонт. Правилата при предварително отопляване на пътнически вагони от стационарни отоплителни станции, както и при работа в промивно-пропаръчно-дезинфекционни и ветеринарно-дезинфекционни станции, също се посочени в приложения.

Правилата за безопасност и здраве при работа в гари, при обслужване на влаковете и при маневрена работа са разработени в отделна част на наредбата.

Мерките за безопасност и здраве при ремонт на локомотивите и вагоните обхващат: придвижване на локомотиви и вагони в районите на депата и екипировъчните пунктове, вкарване и изкарване в/от ремонтните халета; почистване на вагони и локомотиви преди ремонт и техния демонтаж и монтаж, вдигане и спускане на кошовете.

Специфичните изисквания при ремонт на електрическия и дизеловия подвижен състав и на вагоните са дадени в отделни приложения. В приложение са определени и правилата при изпитване на електрическото отопление, вентилацията и осветлението на пътническите вагони.

Изискванията за безопасност и здраве при отстраняване на последиците от железопътни произшествия включват организационните и техническите мерки, обслужването на възстановителните средства, възстановяване на движението на влаковете.

В последната част на наредбата са определени условията за безопасност и здраве във вътрешния жп транспорт, метрополитена и трамвайния транспорт.

Обучението по Наредбата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в жп транспорта трябва да премине през три етапа:

- Обучение на ръководители на предприятия, управители, инспектори по безопасност и здраве при работа, преподаватели от учебни заведения и школи върху целия текст на наредбата и всички приложения към нея;

- Разработване на учебни програми и текстове за обучение и проверка на знанията на целия персонал в жп транспорта, в зависимост от специалността и длъжностната характеристика.

- Обучение на персонала в съответствие с новите изисквания и особено с тези, различаващи се от изискванията на сега действащите правилници и инструкции.

Необходимо е да се проведе информационна кампания чрез нагледни материали и брошури, насочена не само към железопътния персонал, но и към пътниците, посрещачите, изпращачите и живущите около жп линиите. Финансова подкрепа трябва да се търси от браншовите камари и заинтересованите министерства.

.:: Начало ::.