Международните счетоводни стандарти и организацията на счетоводството в БДЖ ЕАД

Йорданка КИНОВА, Зам.-главен счетоводител БДЖ ЕАД

Сближаването на нашата счетоводна нормативна база с тази на Международните счетоводни стандарти (МСС) и налагането в международен мащаб на единна организация и методология обуслови прилагането на МСС в България от 01.01.2003 г. за предприятията по чл.38, ал.2, т.2 и 4 от Закона за счетоводството. Отчитайки степента на развитие на пазарните отношения, нивото на законодателната и данъчната уредба и организацията на счетоводството в предприятията, някои от стандартите изглеждат трудноприложими.

От друга страна обаче, приемането и прилагането на МСС в отчетната дейност съответства на световните тенденции и прилагането им в по-дългосрочен план е необходимо условие за създаването на надеждно, сравнимо и високо качество на отчетността.

МСС не отменят местното счетоводно законодателство - в рамките на всяка страна националните закони продължават да определят в значителна степен изготвянето на счетоводните отчети. Освен това МСС не съдържат точни и ясни предписания и правила. Те по-скоро определят критериите за признаването и измерването на всеки дял от счетоводния отчет, давайки по-голяма свобода и творчество при представянето на отчетната информация.

Отчетите трябва да отговарят на изискването за вярно и честно представяне на финансовото състояние на предприятието, паричните потоци и извършените сделки. Всички събития и факти, настъпили през отчетния период, трябва да са отразени към момента на възникването им, което се определя от прилагане на принципа на текущото начисляване. Друго основно изискване е предприятието да е действащо.Правилното изготвяне на Годишния финансов отчет (ГФО) изисква добра организация на текущата счетоводна отчетност, която да осигурява многопланова информация, необходима за обобщаващи изводи и съответни решения. Счетоводната система осигурява хронологично регистриране на стопанските процеси, систематизирано обобщаване на база счетоводни регистри, проверка на равенствата и съответствията между аналитичните и синтетичните записвания. Годишното приключване включва подготовка, анализи на сметките, приключвателни записвания, изготвяне на счетоводните отчетни форми и предоставянето им за проверка и одитиране. Счетоводните отчети включват основни форми, справки и пояснения. Основната им част е счетовният баланс, отразяващ финасовия резултат от извършените сделки и други събития, групирани в отделни елементи - активи, собствен капитал и пасиви. Активите включват контролируемите от предприятието ресурси, възникнали в резултат от минали събития, от които се очакват бъдещи икономически изгоди. За да се признае даден актив, той трябва да отговаря на определени критерии - вероятност за бъдещи икономически изгоди и стойност, която може да бъде достоверно измерена. При прилагането на МСС е необходимо не само документиране на активите, но се разглеждат и данните за тяхното признаване, оценяване и тенденции за използване.Според начина на пренасяне на стойността в извършваните услуги активите са нетекущи и текущи, което се определя от заложените в счетоводната политика принципи. При отразяване на дълготрайните материални активи се определят критериите за признаването им, полезният срок на годност, последващите разходи и съответните оценки. Дълготрайните активи включват имоти, машини, съоръжения, транспортни средства, които за БДЖ ЕАД са преобладаващи, а също стопански инвентар и други дълготрайни активи. За да се определят в съответствие с МСС, дълготрайните нематериални активи трябва да са установими, да са под контрол на дружеството и да носят бъдеща икономическа изгода.

Текущите активи са бързоликвидни и включват стоково-материални запаси, парични средства, търговски вземания и др. Материалните запаси подлежат на оценка при тяхното придобиване, следи се процесът на влагането им, определя се методът на тяхното изписване и в края на всяка година се проверяват индикациите за обезценка.

Пасивите се разглеждат като краткосрочни и дългосрочни. Това са задължения за предприятието, уреждането на които е свързано с използване на съществуващите ресурси.

Отчетът за приходите и разходите отразява финансовия резултат за съответния период. Приходите представляват увеличение на икономическата изгода под формата на придобити активи или уреждане на задължения. Особено важен е избраният подход за признаването им - това може да е моментът на възникването им, например при търговските вземания, докато при други може да е моментът на плащане. Разходите на предприятието намаляват икономическите изгоди - като намаляване на активите или увеличаване на пасивите. Те се признават в Отчета за приходите и разходите на базата на връзката им с получаване на съответните приходи. Този принцип на съпоставимост е свързан с определени правила за измерване и оценяване - причина и ефективност на разходите и последователното им, разумно разпределение чрез методи, определени в счетоводната политика на дружеството. В Отчета разходите се отразяват според икономическия си характер като разходи за материали, амортизации, персонал и др.

Годишният финансов отчет се изготвя в съответствие с представянето и оповестяването на финансова информация за съответния отчетен период. Всяко предприятие оповестява както благоприятни, така и неблагоприятни събития или очаквани такива, касаещи дейността му. Като особено важна за представяне на стопанските процеси и тенденции е избраната счетоводна политика. Последната е система от принципи, изходни положения, правила и процедури, прилагани при представянето на сделките, имуществото и стопанските процеси.

За получаване на максимален обем информация в системата на БДЖ ЕАД се направиха редица промени в счетоводните сметки, целящи подобряване на тяхната аналитичност, както и увеличение на сметките от вътрешния за системата сметкоплан. Това позволи получаването на информация както за стопанския анализ и контрол, така и за финансовите и данъчните органи.

От важно значение за анализите са съпоставимите данни от предишен период. При промяна в счетоводната политика за отчитането на определени обекти, се правят и съответните ретроспективни корекции.

С прилагането на МСС се внесоха нови елементи в анализа, определянето и перспективите на бъдещото развитие на дейностите, което поражда по-различна нагласа в работата на счетоводителите и на специалистите от други направления. Утвърждаването на МСС като практика в отчетната дейност изисква решаването на редица образователни и квалификационни проблеми, свързани с новия начин на представяне на отчетната дейност, заложен в тези стандарти.

Получаването на необходимата (като обем, качество и надежност) икономическа информация изисква използването на добра и научноорганизирана система. Счетоводната отчетност осигурява преобладаващата част от икономическата информация. Освен това добрата организация на счетоводната отчетност е предпоставка за упражняване на една от най-важните функции на управлението - контролната, чиято цел е да хармонизира оптимално входящата и изходящата счетоводна информация за конкретния отчетен период.

Годишното счетоводно приключване за 2004 г. е основа за създаване на необходимата организация на отчетния процес през 2005 г., която е и годината на повсеместното прилагане на МСС в България. Това е свързано и с промените в Закона за счетоводството, наложени от разпоредбите на приетия ЗИДЗСч (ДВ, бр.96/2004г.) - в сила от началото на 2005 г. Те имат съществено значение за счетоводната отчетна система и касаят прилагането на различни стандарти за отделните категории предприятия. Направени са някои промени в съдържанието на първичните счетоводни документи, както и в критериите, по които ще се определят предприятията, подлежащи на независим финансов одит. Международните стандарти за финансови отчети, одобрени от комисията на Европейския съюз и приети от Министерския съвет, ще включват Междунардните стандарти за финансов отчет (МСФО), МСС и тълкуванията им. Ще се прилагат и Национални стандарти за малките и средните предприятия, за бюджетните предприятия и за обекти, за които няма международни стандарти. Върху организацията на счетоводната дейност влияние оказват и промените в данъчните закони през 2005 г. Предприятията, които ще прилагат МСФО, имат задължението да декларират това в данъчната администрация до 30 юни 2005 г.

Досегашното прилагане на МСС наложи редица промени в дейността на текущата отчетност - в използването на нови сметки, отчитащи разходите от последващи оценки на активите и пасивите, приходите от последващите оценки, дългосрочните инвестиции и др. На развитие подлежи и съдържанието на поясненията към финансовите отчети. За БДЖ ЕАД, както за всяко предприятие, е необходима преценка, разработване и утвърждаване на система от индивидуално използвани документи, система за отчитане на всички аналитични позиции, както и система за последващо оценяване на активите и пасивите.

.:: Начало ::.