Договаряне и заплащане на тяговата електроенергия

 

Инж. Димитър МАРИНОВ

БДЖ ЕАД

 

Проблемът с измерването на тяговата електроенергия ще стане особено актуален след 2007, с окончателното либерализиране на европейския транспортен пазар, което ще доведе до появата на нови жп оператори, работещи в трансграничен режим. Това ще увеличи конкуренцията вътре в железопътния транспорт. В тази конкурентна среда е необходимо повече прозрачност за цените, особено на енергията, която има значителен дял в ценообразуването.

 

В системата на железопътния транспорт, до края на 2001, действаше единна система за контрол и управление на електропотреблението. След разделянето на НК БДЖ на две дружества – БДЖ ЕАД и НК ЖИ, в сериозен проблем се превърна фактът, че собственик на електроенергийните съоръжения стана НК ЖИ, а основен консуматор, договарящ тяговата електроенергия, е БДЖ ЕАД.

 

Съгласно чл. 92 от Закона за енергетиката (ЗЕ), страни по сделките за продажба на електрическа енергия могат да бъдат: общественият доставчик на електрическата енергия, производителите, потребителите (включително и привилегированите потребители), преносното предприятие, разпределителните предприятия, търговците на електрическа енергия, електроенергийният системен оператор и крайният снабдител.

 

До 2006 договор с обществения доставчик НЕК ЕАД за ползване на тягова електроенергия има само БДЖ ЕАД, като единствен превозвач и основен потребител. За да бъдат изпълнени изискванията на ЗЕ, беше подписано тристранно споразумение между НЕК ЕАД, НК ЖИ (собственик на електроенергийните съоръжения – тяговите подстанции и контактната мрежа) и БДЖ ЕАД, което е неразделна част от договора и регламентира взаимоотношенията между трите страни.

 

Досега, при този начин на договаряне, сериозни проблеми не са възниквали, с изключение на спора между НК ЖИ и БДЖ ЕАД за консумираната от инфраструктурната компания електроенергия за нетягови нужди, чрез трафопостовете тип “БДЖ” 27,5/0,22 kV, присъединени към контактната мрежа. Такива консуматори са собствените нужди на тяговите подстанции, подрайоните по контактната мрежа, отоплението на жп стрелките в гарите, МРЦ, АТЦ, КСАУДВ, сигнализация, прелези и АПУ, жп кантони и др. Тази електроенергия реално се заплаща от БДЖ ЕАД като тягова. Нейното измерване и отчитане, в повечето случаи, е невъзможно, тъй като трансформаторите се намират в открит път, но то е належащо, защото като количество е около 5% от тяговата електроенергия. Затова, по предложение на БДЖ ЕАД, се проведе съвместно съвещание на Съвета на директорите на БДЖ ЕАД и Управителния съвет на НК ЖИ, на което се прие общо решение на проблема.

 

С обща заповед на изпълнителния директор на БДЖ ЕАД и генералния директор на НК ЖИ беше назначена комисия от независими експерти, предложени по равно и от двете страни, да определи количеството на изразходваната електроенергия от контактната мрежа по пътя на изчисленията, чрез частични измервания и анализ на разходите в тяговите подстанции, като процент от общата тягова електроенергия.

 

Комисията излезе с Протокол, одобрен от изпълнителния директор на БДЖ ЕАД и генералния директор на НК ЖИ, в който се определя, че разходът на електроенергия за нуждите на НК ЖИ възлиза на 4,1885% от общо измерената от търговските електромери в тяговите подстанции тягова електроенергия.

 

Въпреки решението на Съвета на директорите на БДЖ ЕАД и Управителния съвет на НК ЖИ и утвърдения протокол, НК ЖИ отказа да поеме като свои, каквито и да било разходи на електрическа енергия от контактната мрежа и така спорът остана нерешен. Проблемът се задълбочи с появата на нов лицензиран превозвач – БЖК АД, който също използва електрическа тяга.

 

Това наложи, през 2006, самостоятелни договори с НЕК ЕАД за доставка на електрическа енергия да сключат както БДЖ ЕАД , така и БЖК АД.

 

Търговското измерване на тяговата електроенергия се извършва на входа на тяговите подстанции, т.е. то е общо за всички консуматори. Следва да се подпише и ново четиристранно споразумение между НЕК ЕАД, НК ЖИ, БДЖ ЕАД и БЖК АД, което да определи взаимоотношенията помежду им и начина за разпределяне на тяговата електроенергия. НК ЖИ обаче отказа да го подпише и то остана тристранно (между НЕК ЕАД, БДЖ ЕАД и БЖК АД), а тяговата електроенергия се разпределя между БДЖ ЕАД и БЖК АД, без да се отчитат разходите от контактната мрежа на НК ЖИ.

 

За да се разрешат всички спорни въпроси, свързани с договарянето и заплащането на тяговата електроенергия, отдел “Енергийна ефективност” към БДЖ ЕАД предложи на ръководството на дружеството, целият електрически тягов подвижен състав да се оборудва с електромери и заплащането на тяговата електроенергия да става по показанията на тези електромери. Съгласно изготвените “Технически изисквания на система за отчитане, измерване и заплащане на тяговата електроенергия чрез монтиране на електронни електромери в електрическия тягов подвижен състав”, отчитането на електромерите се извършва дистанционно и автоматично, чрез GSM връзка в компютърна централа. Идеята е НК ЖИ да договаря потреблението на тяговата електроенергия с НЕК и да задължава превозвачите с електроенергията, отчетена по електромерите, монтирани в електрическия тягов подвижен състав. При това ще бъдат спазени всички изисквания на ЗЕ. НК ЖИ обаче отказа да съгласува това предложение, въпреки че БДЖ ЕАД декларира съгласието си да поеме цялата инвестиция за системата. Тогава, с писмо №04-18-976/11.10.04, БДЖ ЕАД предложи на Изпълнителна агенция “Железопътна инфраструктура” (ИА ЖА) да задължи НК ЖИ да започне процедура по създаване на електроразпределително предприятие към своята структура, което следва да снабдява с електрическа енергия всички железопътни консуматори. С последните изменения на ЗЕ са премахнати юридическите препятствия за получаването на лицензия за разпределение на тяговата електрическа енергия по разпределителните мрежи на НК ЖИ, а предстоящите структурни промени предвиждат създаване на електроразпределително предприятие в рамките на инфраструктурната компания.

 

В отговор на проявен интерес от страна на НК ЖИ и по тяхна молба, енергийното предприятие на немските железници DB Energie Gmbh (Немски железници Енергия ООД), предложи и организира семинар на тема “Измерване на тяговата електроенергия и разпределението й по консуматори”. Той се проведе през юни 2005 във Франкфурт, Германия. В него участваха трима специалисти от НК ЖИ и един от БДЖ ЕАД. На семинара, специалистите на DB Energie Gmbh дадоха отговор на стоящия пред нас въпрос за тяговата електроенергия и като участник в него, ще изложа накратко основните теми, които бяха разисквани:

 

-   Организация и структура на енергийното предприятие на железниците;

-   Покупка на електроенергията от доставчиците на електроенергия;

-   Продажба на електроенергия на железопътните предприятия;

-   Дизел.

 

Важни дати от най-новата история на енергийното предприятие на немските железници са: 1997, когато то е извадено от инфраструктурата и става самостоятелно предприятие, 2001, когато в структурата му се включват всички дейности, имащи отношение към енергията и горивата, т.е. производството на електроенергия от собствени ВЕЦ, ТЕЦ и ДЕЦ, покупка и продажба на електроенергия, топлинна енергия, дизелово гориво за тягата, нафта за отопление, газ и др. Захранването на електрическия тягов подвижен състав става с напрежение 15 кВ, 16,7 Хц, поради което DB Energie има изградени собствени електроцентрали. Електроенергията се пренася до тяговите подстанции със собствени електропроводи 110 кВ. Предприятието има станции, в които става преобразуването на електроенергията от 50 Хц на 16,7 Хц, и обратно за закупуване или продажба на електроенергия на други консуматори или търговци на електроенергия.

 

Разгледани бяха и въпроси по планирането, договарянето, балансирането и заплащането на електроенергията при покупката й от доставчиците на електрическа енергия. В Германия пазарът на електрическата енергия е либерализиран. Всеки консуматор може да купува електроенергия от доставчици по избор, с които се сключват съответните договори, независимо на коя територия от страната се намират. Така, немските железници разменят тягова електроенергия с австрийските и швейцарските железници, с които имат еднакви системи на електрозахранване на електрическия тягов подвижен състав. Употребената електроенергия се следи и регулира ежедневно с цел недопускане разлики с договореното количество електроенергия и излишни разходи, като излишъците се продават веднага на други консуматори или доставчици, а недостигащата електроенергия се купува от други консуматори или търговци.

 

Енергийното предприятие на немските железници не се занимава с поддръжката и експлоатацията на контактната мрежа.

 

Най-голям интерес за нас представлява измерването и заплащането на продадената електроенергия на всички железопътни консуматори – тягови и нетягови. Продаваната електроенергия се измерва основно със статични (електронни) електомери, които са собственост на консуматорите и се отчитат дистанционно с GSM-връзка в централа, намираща се в седалището на предприятието във Франкфурт на Майн. Тя е собственост на DB Energie и в нея се отчитат всички консуматори, като два пъти в месеца се изготвят автоматично фактури. Едната е на 20-то число от месеца, а другата (окончателната) на 10-то число на следващия месец.

 

Заплащането на консумираната тягова електроенергия може да се измерва и с електромери, взети под наем от енергийното предприятие. Допуска се заплащането на тяговата електроенергия да става на база изработените бруто тонкилометри. Всички взаимоотношения с консуматорите са договорно регламентирани.

 

Електромерите, използвани в немските железници, са тип “TEMA-Box” и са разработени специално за нуждите на железниците. Първоначалната идея за монтиране на електромери в електрическия тягов подвижен състав на DB AG цели да се въведе контрол на разходите на електроенергия за всеки влак. След конкретно и целенасочено обучение на всички локомотивни машинисти за икономично возене на влаковете, още през първата година е реализирана над 10% икономия на електроенергия.

 

На семинара беше засегнат и въпросът за покупката и продажбата на дизелово гориво за тягата и нафта за отопление. DB Energie е изградило в немските железници към 200 броя нафтостанции, които се зареждат с гориво от доставчици, на основание на договори за доставка, като информацията към доставчика се изпраща автоматично при достигане на определено долно ниво на горивото в резервоарите на нафтостанциите. От нафтостанциите могат да зареждат с гориво само онези превозвачи, които имат договор с предприятието. Зареждането става със специална електронна карта. Всички количества на зареждане се измерват с електронни разходомери и се отчитат автоматично и дистанционно в централата, подобно на електромерите. Нафтостанциите са проектирани от енергийното предприятие на DB AG и са на модулен принцип. Пак DB Energie се занимава с производството, доставката и монтажа им.

 

В момента, в европейските страни се работи усилено по монтирането на електромери в локомотивите. Освен в Германия, и в скандинавските страни е разработена система за измерване на изразходваната енергия на подвижните състави чрез GPRS- и GPS-комуникации. Железопътните предприятия на Словения и Испания също са направили първите крачки в проектите с монтирането на електромери.

 

За решаването на тези проблеми, в рамките на UIC, беше лансиран проектът “Таксуване на електроенергията на железопътните предприятия”. Той се финансира от UIC. В Пилотния комитет на проекта могат да вземат участие всички инфраструктурни предприятия, а интересите на железопътните предприятия се представят от Консултативен борд на железопътните предприятия. Целите на проекта са:

 

-   установяване на общ европейски метод за измерване консумацията на енергия от тяговия подвижен състав;

-   установяване на общ европейски метод за фактуриране на тяговата енергия между инфраструктурните предприятия.

Очаквани резултати от реализирането му са:

-   създаване на честна, прозрачна и равнопоставена система за заплащане на енергията;

-   повишаване на енергийната ефективност;

-   намаляване на експлоатационните разходи;

-   намаляване на емисиите от вредни газове за пътниккм и брткм

 

В съответствие със съвременните европейски тенденции, измерването на електроенергията в електрическия тягов подвижен състав е крайно належащо и бързото му въвеждане в българските железници е изключително важно.

 

Имайки предвид неголемия брой електрически тягов подвижен състав в експлоатация, може да се приеме и вариант, при който отчитането на електромерите да не бъде дистанционно. Първоначално то може да се извършва с преносими компютри и оптични четящи глави от обучени за целта специалисти от енергийните органи на НК ЖИ – един път, в края на отчетния месец. При въвеждането впоследствие на система GSMR за осигуряване безопасност на влаковото движение в европейските железници, може да се премине и на дистанционно отчитане на електромерите, което е във възможностите на компанията.

 

При такова развитие на взаимоотношенията между НК ЖИ , БДЖ ЕАД и БЖК АД ще се създадат предпоставки за повишаване на енергийната ефективност в електрифицирания железопътен транспорт в България:

 

-   НК ЖИ ще купува електроенергията на цени високо напрежение (ВН), които ще могат предварително да се договарят с доставчиците, а ще я продава на цени средно напрежение (СН);

-   няма да има противоречия със ЗЕ и подзаконовите наредби;

-   има стимул НК ЖИ да намалява загубата на електроенергия в своите съоръжения и да ограничава експлоатационните си разходи;

-   ще се внедрят компенсатори на реактивните енергии, чиято стойност е близо 10% от стойността на активната тягова електроенергия;

-   превозвачите ще заплащат изразходваната електроенергия само от собствения електрически тягов подвижен състав и ще имат точна информация за електроенергийните си разходи по отделни направления, участъци и влакове. При това може да се направи допълнително обучение на машинистите на електрическите влакове за икономично возене на влаковете и с въвеждане на подходяща система за стимулиране ще се постигне значителна икономия на тягова електроенергия.

 

Предложената от отдел “Енергийна ефективност” на БДЖ ЕАД система за измерване и заплащане на тяговата енергия се доближава до функциите на енергийното предприятие на немските железници в раздела “Електроенергия”, отговаря на европейските тенденции и ще помогне за решаване на електроенергийните взаимоотношения между НЕК ЕАД, НК ЖИ и железопътните превозвачи.


.:: Начало ::.