Строителството на високоскоростен жп участък Крумово - Първомай


Гл. ас. д-р инж. Милчо ЛЕПОЕВ

Ас. инж. Владимир ПОПОВ

УАСГ - София

 

Поради принадлежността на жп линията Пловдив - Свиленград към европейските транспортни коридори, тя се смята за приоритет от стратегическо значение в контекста на транспортните връзки Изток - Запад. Проектирането на такава жп линия изисква конкурентоспособност на европейско ниво. Съществуващите у нас жп линии, които биха могли да се включат в конкуренцията на транспортния пазар на Балканите, са тези по коридори №4 и №10 (Видин - Кулата и Калотина - Капитан Андреево).

 

Съседните ни страни Турция, Гърция, Сърбия и Румъния също проектират и строят жп линии, които са част от Паневропейските коридори. Така, гръцкото правителство инвестира огромни капитали в железопътната си мрежа, като един от обектите е успоредното на Пловдив - Свиленград трасе, известно като “Via Egnatia”. Не остават по-назад Сърбия (трасето Белград - Ниш за максимална скорост 200-250 км/ч) и Румъния (трасето Букурещ - Констанца за максимална скорост 200 км/ч).

 

Що се отнася до нашата жп линия Пловдив - Свиленград, трасирането й, от една страна, е облагодетелствано от добрите топографски условия, но, от друга, е затруднено от условията и ограниченията, налагани от инфраструктурата и измененията, в резултат от цялостната човешка дейност, на околната среда. Все пак е постигнат необходимият баланс между ограничения и изисквания. На този етап все още има дискусионни въпроси между проектанта, инвеститора и супервайзъра, които, да се надяваме, ще бъдат разрешени в най-скоро време и в процеса на строителството.

 

Характерни особености на плана и профила

 

1.  Жп линия Пловдив - Свиленград: Електрификация и обновяване на коридори №4 и №10, фаза І – участък Крумово - Първомай с обща дължина 37,825 км на стоманобетонови траверси с използване на еластично релсово скрепление SKL-14 “VOSSLOH”.

 

2.  Максимален наклон в междугарие – 10 ‰ -1150 м в междугарието Виница - Първомай:

   по Наредба №55 – 04/55 от 05-03-2004, максимален наклон 12,5‰ (чл.36, ал.1)

   по изисквания на тръжната документация 10 ‰.

 

В основната си част теренът на новоизграждащата се жп линия е равнинен, поради което използваният наклон е основно 2 ‰ - 3 ‰, т.е. напълно покрива нормативните изисквания.

 

3.  Минимален наклон в междугарие – 0 ‰.

 

4.  Среден наклон 2 ‰ - 3 ‰ . Тук може да се отбележи една благоприятна структура с преобладаващи i ≤ 2 ‰ - 3 ‰ и с безвредни наклони и елементи.

 

5.  Дължина на правите участъци – 22,648 км -59,9%.

 

6.  Дължина на кривите – 15,168 км – 40,1% с минимален радиус 1800 м и максимален 6000 м с преобладаващи хоризонтални криви с радиус 1950-3000 м, избрани съгласно Наредба №55 – 04/55 от 05-03-2004 (чл.29 (1), т. 2).

 

За евентуално достигане по трасето на максимални скорости на движение Vmax = 200 км/ч е необходимо минималните радиуси на хоризонталните криви да не са по-малки от 2500 м (чл.29(1), т.1, от Наредба №55 – 04/55 от 05-03-2004).

 

7.  Дължина на двупътни и еднопътни участъци по трасето Крумово - Първомай:

 

7.1 Съществено е да се отбележи, че една жп линия се счита за пълноценна и конкурентоспособна тогава, когато има два еднакви по технически параметри и дължина коловоза.

 

7.2 Необходимо е да се акцентира, че при проектиране на останалата част от трасето (коридора), ако е възможно, след предварителен анализ и обосновка, то да бъде проектирано като двупътна жп линия, с оглед повишаване на пропускателната способност, както и постигане по-висока скорост – Vmax = 200 км/ч.

 

8.  Проектира се трасето да е изцяло ново. За пояснение, участъците, в които се движим близо до съществуващата жп линия, са:

-   164+400 до 169+000

-   174+700 до 180+000

-   184+900 до 190+800

-   199+900 до 202+305

 

9.  Депа за съхранение на хумус и земни маси:

-   Депо 1 - км 170+200 между г. Катуница и сп. Кочово

-   Депо 2 - км 182+500 между сп. Чешнегирово и г. Поповица

-   Депо 3 - км 185+000 г. Поповица

-   Депо 4 - км 188+600 г. Поповица

-   Депо 5 - км 192+330 сп. Виница

-   Депо 6 - км 202+000 г. Първомай

 

10. Водоотводни съоръжения (78 бр.), включващи водостоци, дюкери, прокари и мостове. При тях, на някои места, е възможно в бъдеще да се проектира двойна жп линия, но на други това е затруднено. Желателно е при последващото проектиране на останалата част на трасето, това да се вземе под внимание.

 

11. Пътни пресичания – 10 бр. с обща дължина около 10 км.

 

12. В процеса на работа, от проектанта бяха разработени типови напречни профили за еднопътна жп линия и скорости 160-200 км/ч. Наличните типови напречни профили за тази скорост са само за двойни железопътни линии (Наредба №55). Съблюдавано е бъдещото удвояване на железопътната линия да стане по възможно най-лесен начин и с минимални средства.

 

Надлъжни профили

 

Нивелетната линия е проектирана съобразно нормативните изисквания (с някои съгласувани отклонения от тях), а именно – плавно очертание, неголеми чупки на наклоните, изравнени и минимизирани земни работи, както и максимално възможно дълги елементи.

 

Заключение

 

В идейната фаза на проектиране не е меродавно използването на определена нормативна база, но при работното проектиране този въпрос следва да бъде дефинитивно решен. Това може дискусионно да се реши, като възложителят официално определи изискванията си за използване на нормативната база. Възможно е нормативната база да не е еднаква при различните типове съоръжения, но е задължително да обхваща всички части на отделните съоръжения, включително фундиране и сеизмично осигуряване.

 

Водоотводните съоръжения не са проектирани за двойна жп линия в единичните участъци.

 

Липсват коти по надлъжните профили и опорите на някои от мостовете, но те не са определящи на този етап и лесно могат да се допълнят.

 

Все още има дискусионни проблеми, касаeщи косвено железопътната част, които са представени за решаване между заинтересованите институции – инвеститор, инженер и супервайзър.

 

Във водещи европейски жп администрации (Франция, Германия, Холандия и др.) за високоскоростен транспортен коридор се смятат трасета с два и повече коловоза (TGV; PENDOLINO), затова смятаме като известен недостатък на проекта, проектирането му в отделни участъци от трасето като еднопътен жп участък.

 

Допуснати са компромиси, които не са от съществено значение и не биха намалили значимостта на проекта, като цяло.

 

Смятаме за целесъобразно, след задълбочено проучване и анализиране, в перспектива, да се осигури възможност за достигане на по-висока скорост Vmax= 200-250 км/ч, макар че това е допустимо и при тези характеристики на железния път, но при положение, че се използват возила с накланящи се кошове на вагоните.


.:: Начало ::.