Национално отговорното мислене и действия са гаранция за крайния успех

Теодора ХРИСТОВА

Фирма ФАЕ-София ООД е Join Venture, който е учреден на 30.10.1997 г. Създаден е от австрийската фирма VАЕ GmbH, притежаваща 51 % и Национална компания „Желeзопътна инфраструктура”, притежаваща 49 %. ФАЕ-София ООД наследи материалната база на цех „Стрелки” на вече несъществуващия ЖП завод София ЕООД.

ФАЕ-София ООД е замислена и осъществена като фирма, произвеждаща и предлагаща на пазара възможно най-добрата комбинация „цена - модерно решение - качество на изпълнението”. Това, обаче е възможно, само за онези производители, които имат достъп до върховия световен опит. И това е вече доказано – днес ФАЕ-София произвежда такива железопътни стрелки и съоръжения за горното строене на железния път, чието производство доскоро беше немислимо за безнадеждно изостаналия цех „Стрелки” на някогашния ЖП завод София. Впрочем, вероятно и този цех щеше да премине в небитието заедно с останалите 14 цеха на завода, ако своевременно не беше създадена ФАЕ-София – фирмата, която на практика спаси производството на железопътни стрелки в България.

Австрийският съдружник VAE GmbH е световно известна фирма със 155-годишен опит в производството на железопътни стрелки, обширна инженерингова дейност за нови разработки и изследователска дейност.

ФАЕ-София ООД е равноправен член на мощна холдингова структура, състояща се от над 30 фирми, разположени в 18 страни на четири континента – Канада, САЩ, Бразилия, Англия, Испания, Холандия, Австрия, Германия, Италия, Полша, Унгария, Румъния, България, Литва, Латвия, ЮАР, Индия и Австралия.

Националните железопътни администрации, в състава на които вече има създадени такива джойн-венчъри, и особено железниците в страните от бившия социалистически блок, на които тепърва предстои да развиват и модернизират железните си пътища за да могат да участват в разпределението на товарооборота в международен мащаб, особено държат на участието си в споменатия холдинг със свой капитал, заради значителните предимства, които той им предлага – бързи доставки на модерна продукция с гарантирано високо качество, на ниски цени и при изключително либерални схеми на разплащане.

Поканих за разговор двамата управители на ФАЕ-София ООДд-р инж. ЯНКО КОСТОВ – управител по техническите и производствените въпроси и маг. инж. МАРИО РОЗНАК – управител по финансовите въпроси и продажбите.

Г-н Костов, кога, как и защо се стигна до идеята за създаването на ФАЕ-София?

Тази идея датира от втората половина на 1991 г. Първите разговори от българска страна са водени с тогавашния генерален директор на БДЖ инж. Атанас Тонев. Създаването на ФАЕ-София беше резултат от над 40-годишното търговско и техническо сътрудничество между VAE GmbH и българските железници. През тези години е усвоено производството на железопътни стрелки в България по австрийска технология и конструкции. В резултат на това целият стрелкови парк в железопътната мрежа в страната ни, в която има около 7 500 стрелки, е с единна конструкция. Преди създаването на ФАЕ-София, през 1995 г., беше съставена и утвърдена от ръководството на БДЖ концепция за техническите изисквания и параметрите на стрелката UIC60-300-1:9, която вече се счита за основна и перспективна за нашите условия на експлоатация.

Констатирайки голямата си технологична изостаналост в техническата съоръженост на горното строене на железния път и, в частност, в производството на железопътни стрелки и стремейки се бързо да я наваксат, българските железници приеха мъдрото решение, вместо да закриват съществуващи български производства и да чакат от внос (или, както се казва, „да откриват топлата вода”), да се приобщят към водещия световен опит чрез създаването на смесено предприятие с водеща световна фирма за производство на железопътни стрелки, резервни части и компоненти за горното строене на железния път. Тоест, предпочетено беше отварянето към света, вместо пагубната политика на закриване, изолационизъм и внос.

Г-н Рознак, какъв принос може да има ФАЕ-София ООД за железопътната ни инфраструктура?

На първо място, пред нас стои задачата да осигуряваме винаги на време и с гарантирано високо качество необходимата за българската железопътна мрежа продукция, в т. ч. стрелки, резервни части и компоненти.

На второ място поставям ценообразуването. С увереност можем да твърдим, че цените, на които предлагаме нашата продукция на българската железопътна инфраструктура, са изгодни, стабилни и неконюнктурни. Трябва да се имат предвид не само разходите по закупуване на изделието, но и разходите по поддръжка му и очаквания експлоатационен живот. Определяща е цената за целия експлоатационен живот на изделието.

На трето място са схемите за разплащане. Разбирайки затрудненията на НК ЖИ, особено през последните няколко години, ние предлагаме гъвкави, прости и взаимно изгодни схеми за разплащане. Кредитираме, чрез предварителното закупуване със собствени средства на необходимите материали и заготовки

На четвърто място, ФАЕ-София поддържа на склад немалко количество продукция за аварийни случаи. И, при поискване, можем да я доставим веднага.

Тук в разговора ни се включи и г-н Янко Костов: Допълвайки г-н Рознак, бих искал да кажа, че към настоящия момент ФАЕ-София е вече в състояние да произвежда цялата гама от конструкции, необходими за горното строене на железния път – в т. ч. стрелки, дилатационни устройства, бретели, крайни отбивачки и др. Нещо повече – произвеждали сме и произвеждаме (за съжаление засега само за износ) значително по-сложни и отговорни конструкции, напълно удовлетворяващи европейските изисквания.

Господа, какви предизвикателства стоят пред ФАЕ-София ООД?

Инж. Янко Костов: Основните предизвикателствата, които стоят пред нас и най-пряко ни касаят, могат да се обединят в две групи. В първата са проблемите, стоящи пред НК ЖИ, които рефлектират върху нас, и към които ние сме съпричастни. Най-важен сред тях е този с финансирането. Това е голям и общодържавен проблем. Ако започна да предлагам рецепти, как НК ЖИ може да бъде финансирана, рискувам да ме обвинят в непрофесионализъм. Затова си позволявам само да отбележа една очевидна възможност, касаеща новото строителство и обновяването на железния път. – общоевропейските фондове. Явно е, че докато българската икономика се замогне и започне да предлага повече масови товари на железниците, тази възможност ще бъде едно решение, пък макар и частично. Но дали възможностите, които дава това решение се използват напълно? Съмнявам се!

От друга страна, добре разбираме, че нерешаването на проблема с финансирането е последица от други, по-високо стоящи, нерешени проблеми – като например неясното и недългосрочно дефиниране на параметрите на българската транспортна политика, бавното провеждане на нормативната реформа за регулиране на механизмите за инвестиране у нас, като цяло, голямата бюрокрация, непълните и неясни решения при провеждане на тръжните процедури във всички фази на инвестиционния процес. Нека си припомним, с колко години се забави например стартирането на проекта „Обновяване и електрифициране на жп участъка „Дупница - Кулата””, Ами участъка „Крумово - Първомай”? Вече ще стане година, откакто търгът беше спечелен, а строителството така и не е започва.

Във втората група са нашите вътрешни проблеми. Тук ще изброя някои от тях:

- Необходимостта от бързо издигане на технологичното ниво на производството. Решаването на този проблем ще спомогне за решаването и на редица други. Тук обаче, вечната дилема е „с какво да се започне?”;

- Кадровият проблем. Откакто съществуваме като фирма, не сме преставали да търсим квалифицирани специалисти и работници. Но е все по-трудно да се намерят такива. Затова стигнахме до убеждението, че е по-лесно не да ги търсим на готово, а да ги създаваме сами, както и правим;

- Проблемите с нормирането на труда и със заплащането му.

- Проблеми с недостатъчните производствени площи.

Инж. Марио Рознак: Голямо предизвикателство е отново да увеличим производството за българския пазар. През първите години след основаването на ФАЕ СофияООД оборотът на фирмата се формираше почти 100% от поръчки от българските железници, а в момента не повече от 10 % от оборота са от поръчки от НК ЖИ. За да се компенсира това положение, се ориентирахме, от една страна, към други проекти в България. В момента произвеждаме за клиенти с индустриални коловози, както и за разширението на софийското метро. От друга страна, ние си създадохме в региона име на добър производител на стрелки. Произвеждаме стрелки за Северна Гърция, Сърбия и Черна гора, Хърватска и Словения, както и за Испания.

Въпреки променената ситуация, успяхме да увеличим оборота почти четири пъти, в сравнение с първата финансова година. Целта ни е по-голямата част от нашия оборот отново да се формира от българския пазар и се надяваме, че благодарение на водещите световни технологии, с които разполагаме, ще можем да допринесем за подобряване на инфраструктурата.

В края на разговора и двамата управители убедително доказаха, че каквито и да са проблемите, те са решими и ще бъдат решени и, че както българските железници, така и ФАЕ-София, ги чака добро бъдеще, стига разбира се всички да мислим национално отговорно и да работим здраво.

.:: Начало ::.