Условията на FIDIC за участниците в инвестиционния процес

Инж. Лука КОЛАРОВ

НК ЖИ

Международният съюз на инженерите консултанти е основан през 1913 г. от три национални сдружения на независими инженери консултанти от Европа.

Съкратеното име на съюза е образувано от началните букви на наименованието на френски език - FIDIC. Етичният кодекс на съюза изисква безпристрастни съвети, компетентност и честна конкуренция. Целите му са да реализира общите интереси и да разпространява информация между членовете на националните сдружения учредители. Понастоящем FIDIC се състои от 70 сдружения - членове от всички части на земното кълбо, представляващи повечето от независимите практикуващи инженери по света.

Приобщаването на Република България към европейските политически, обществено-икономически и финансови структури е немислимо без задълбочено проучване и запознаване със законодателството, правната уредба, нормативната база и други правила и документи, които се прилагат в европейските страни и международните институции, както и без привеждането на нашето законодателство, правна уредба и нормативна база в съответствие с европейските и максималното съобразяване с тях. Важна предпоставка за това е повишаване знанията по европейско право, законодателство, нормативна уредба и експертно овладяване на тази материя. Това с пълна сила се отнася и до строителния отрасъл (включително сферата на железопътното строителство) във всички аспекти на инвестиционния процес – проучване, проектиране, възлагане, договаряне на строителството, доставка на оборудване и монтаж, контрол на изпълнението, приемане и разплащане на извършените работи, услуги, въвеждане в действие и тяхната поддръжка по време на гаранционния период и експлоатация.

През 1999 г. бяха публикувани първите стандартни форми на договори:

Договорните условия в строителството” се препоръчват за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя или от неговия представител - инженера. При обичайните условия за този вид договор, изпълнителят изгражда обекти в съответствие с проект, представен от възложителя. Възможно е обектът да включва и някои елементи, проектирани от изпълнителя (общостроителни, машино-монтажни, електромонтажни или специални работи).

Договорните условия за технологично оборудване, проектиране и строителство” се препоръчват за доставяне на електро- или машинно технологично оборудване и за проектиране и изграждане на строителни обекти. При този вид договор изпълнителят проектира и доставя, в съответствие с изискванията на възложителя, технологично оборудване или други съоръжения, които могат да включват всякаква комбинация от общостроителни, машинно-монтажни, електромонтажни или специални работи.

Договорните условия за доставка, строителство и проектиране до ключ” са подходящи за доставка на технологично оборудване за завод или подобно съоръжение, за инфраструктурен проект или за друг вид строителство, където първо се изисква по-висока степен на сигурност по отношение на крайната цена и изпълнителят поема пълна отговорност за проектирането и изпълнението на проекта при минимално участие на възложителя. При проекти “до ключ” изпълнителят извършва пълен инженеринг, доставка, строителство и осигурява оборудвано, готово за работа съоръжение.

“Кратката договорна форма” е подходяща за строителство с малка капитална стойност. В зависимост от вида на работите и от обстоятелствата, тази форма е подходяща и при договори с по-голяма стойност, но при работа с малка продължителност. При нея изпълнителят изгражда обекта в съответствие с проект, представен от възложителя, или пък включващ общостроителни, машинномонтажни, електромонтажни или специални работи, изцяло проектирани от изпълнителя.

Формите на договори се препоръчват за общо ползване, когато се организират международни търгове. При някои правни системи се налагат модификации, когато условията трябва да се използват при местни договори.

При подготовката на договорните условия за технологично оборудване, проектиране и строителство стана ясно, че макар много подклаузи да са общо приложими, има и такива, които трябва да се променят, за да се съобразят с обстоятелствата, имащи отношение към конкретния договор. Подклаузите, които се считат за приложими при повечето договори, са включени в общите условия, а специфичните условия за всеки индивидуален договор е необходимо да се изработят. Общите и специфичните условия заедно образуват “Договорни условия”, определящи правата и задълженията на страните.

Положителният резултат при цялостната подготовка на тръжните документи изисква персонал с подходящ опит по договаряне, технически аспекти и съставителство.

Последователността на договорните действия (базова дата, дата на започване, гаранция за изпълнение, акт за междинно плащане, време за завършване - с удължение, ако има такова, проби при завършването, сертификат за приемане, проби след завършване - ако има такива, срок за съобщаване на дефекти, сертификат за изпълнение, акт за окончателно плащане) е илюстрирана на приложената схема.

Схемата има характер на илюстрация и не следва да бъде вземана предвид при тълкуването на договорните условия.

Направените публикации са предназначени за ползване и непосредствено прилагане в практиката от широк кръг ръководители и специалисти – архитекти, инженери, икономисти, финансисти и еколози, работещи както в състава на фирми - възложители, изпълнители, консултанти и проектанти, така и в органите на държавната и местна администрация, финансовите и банковите институции.

През 2005 г. FIDIC публикува новите версии на договорните условия за строителство. Те представляват варианти на съществуващите от 1999 г. или са комбинация между тях.

- “Проекти до ключ” - новото име на т. нар. Сребърна книга;

- “Договор за инсталации, проектиране и строителство” - обединен вариант на т. нар. Жълта и Оранжева книга, в които са преработени някои текстове, съобразявайки се с практиката и изискванията на банките;

- “Кратка форма” - новото име на т. нар. Зелена книга;

- “Електро и инсталационни работи” – новото име на т. нар. Жълта книга;

- “Проектиране и изпълнение – “до ключ” е т. нар. Оранжева книга;

- “Гражданско строителство” и “Договор за строителство” са две отделни книги, заместващи старата т. нар. Червена книга.

От всички нововъведения най-голям интерес предизвикват промените в Червената книга. Дълги години тя беше синоним на FIDIC. Сегашните две нови книги отразяват изискванията на всички финансиращи банки:

Новите публикации ще опростят употребата на договорните условия на FIDIC от банките и ползвателите на кредити, от консултанти, предприемачи и специалисти, работещи по финансирани от банките проекти.

Докато предишната Червена книга в двата си нови варианта – “Гражданско строителство” и Договор за строителство”, се отнася до проекти с голяма стойност или голяма продължителност на реализация, то Зелената книга, наречена сега “Кратка форма”, запазва предназначението си да обслужва реализацията на масовото строителство. Въз основа на нейния текст е съставен образец за договор с всички промени в специфичните условия, предизвикани от българското законодателство. Това е направено, за да се улеснят българските инвеститори и строители, които не са добре запознати с FIDIC. Договорът може да се използва и от чуждестранни инвеститори и изпълнители, които не са добре запознати с особеностите на българското законодателство. Редно е, най-после, в един документ да се обединят добрата практика на FIDIC, съобразена с особеностите на българското законодателство, защото договорите за строителство у нас, в повечето случаи, са непълни и юридически неиздържани, не отразяват спецификата на проекта, който трябва да се реализира. А на чуждестранните инвеститори и изпълнители са необходими ясни правила и понятни договорни условия, които засега рядко им се предоставят.

.:: Начало ::.