Поддръжка и управление на жизнения цикъл на инфраструктурата

Крис РИХТЕР

Директор проект Vips/r, PC-Soft

 

Геометрични криви, затруднено сцепление между релсите и колелата, лошо състояние на двигателните механизми – това са основните причини, които пораждат засилен динамичен натиск и върху подвижния състав, и върху пътя. Като, колкото по-високи са скоростите, толкова по-перфектна трябва да е инфраструктурата.

 

През последните години компаниите, управляващи инфраструктурата, се питат как да подобрят надеждността и ефективността на работата си. Информационните технологии, използвани при текущата поддръжка, осигуряват значителен напредък в това отношение.

 

Предвид очакванията за дълъг живот на пътя, новите проекти поглъщат значителни средства и в края на краищата, обновяването обикновено излиза по-скъпо от редовната поддръжка. Затова поддръжката все повече се разглежда като ключов елемент при определяне ефективността на едно предприятие. Различни проучвания по целия свят потвърждават, че правилната поддръжка на пътя е една от най-икономичните стратегии в дългосрочен план както за инфраструктурата, така и за подвижния състав. Запазването на оперативния капацитет на инфраструктурата е сред основните (и най-скъпи) задачи по поддръжката в железопътния бранш. Тя има огромна роля за конкурентоспособността на железопътните превози. Възможността да се разполага с постоянна информация за състоянието на различните съоръжения е перспективен начин за преодоляването на тези предизвикателства.

 

Поддръжка на пътя, обвързана с конкретните условия

 

Последните новости в сектора показват, че развитието е в посока от превантивната или системна поддръжка (обусловена от теоретичен календар на намесите) към стратегии, много по-обвързани с конкретните условия (т.е. в зависимост от фактическото състояние на съоръженията).

 

Както е известно, превантивната поддръжка представлява набор от мерки, които се вземат още преди да са възникнали проблеми във функционирането на конкретния обект. Тя се провежда или на определени интервали от време, или пък при предварително планирана степен на амортизация. Нейна основна цел е намаляване на времето, през което съоръженията не са на разположение, и избягване на повреди или загуба на функционалност. В частност, различните намеси могат основно да бъдат планирани предварително, а евентуалните допълнения – да се изчислят много по-рано. Този вид поддръжка обикновено се прилага при най-често експлоатираните съоръжения. Поддръжката на останалите се оскъпява и става прекалено неефикасна от гледна точка на постигнатото качество. Програмите за поддръжка винаги са с прекалено широк обхват (по схемата “в случай че...”). В края на краищата, някои съоръжения се оказват прекалено “обгрижвани” за сметка на други, които остават доста по-зле поддържани. Не всички аварии могат да бъдат избегнати. Слаб е и контролът върху разходите и жизнения цикъл.

 

Възможности за управление на поддръжката чрез компютър (GMAO), напр. vips/r

 

Превантивна поддръжка

Управление на всички превантивни намеси

Дефиниране и управление на методите за поддръжка

Планиране на поддръжката

Проследяване на реализираните работи

Проследяване на реализираните мерки

Проследяване на сроковете и разходите

История на превантивните намеси

Запаметяване на методите за поддръжка във всяка ситуация при експлоатацията

Допълнителни функции за изчисляване на сроковете

 

Корективна поддръжка

Проследяване на авариите и извършените ремонти

Симулация на подмяна на елемент

Проследяване на актуалните мерки

Проследяване на сроковете и разходите

История (архив) на реализираните намеси по поддръжката

 

Поддръжката, за която става дума, обратно, е съобразена с актуалното състояние на съоръженията. В зависимост от това състояние се осъществяват превантивни намеси с оглед намаляване на времето, в което съоръженията не са на разположение и избягването на повреди или загуба на функционалност. За реализирането на този вид поддръжка, която по условие е специфична за различните видове елементи на пътя, е необходимо подробното описание на всяка съставна част на инфраструктурата в специален “каталог на съоръженията”, заедно с критериите, параметрите и стойностите, които трябва да се следят и биха могли да наложат намеса. Наблюдението на съоръженията по линията (контактна мрежа, трета линия) и на стрелките е задължително при съставянето на програмата за поддръжка. С известен успех принципите й могат да бъдат съчетани с управлението на риска при изолираните съставни части и подансамблите на инфраструктурата.

 

Освен това, налице е засилено търсене на информационни системи, специфично адаптирани към изискванията на управителите на инфраструктурата, превозвачите, индустриалните мрежи, локалните компании и тези, осигуряващи поддръжка. Vips/r, софтуер на GMAO, разработен от германската PC-Soft и предназначен за управление на жизнения цикъл при съоръженията и на текущата или превантивната поддръжка на железопътната инфраструктура, е една от тези информационни системи. Като цяло, този вид софтуер събира и съхранява съвкупност от данни и (най-важното) ги трансформира в информация, която управителите на инфраструктурата могат постоянно да използват за проследяване на състоянието, както и да им бъде от помощ при вземането на решения. Специалистите по инженеринг и поддръжка разполагат със съвкупност от средства, които им помагат да изпълнят задачите си при възможно най-ниски разходи.

 

Какво може да прави GMAO

 

Софтуерът помага за наблюдаване на състоянието и натовареността на всички елементи на инфраструктурата: пътища, контактни мрежи, стрелки, мостове, сигнализация и др. Всички основни аспекти на процеса по поддръжката се документират, следят и контролират, от планирането на намесите до фактурирането. Всички елементи на даден участък са графично обозначени и съществува възможност за визуализиране на характеристиките и състоянието им. Всеки открит дефект се детайлизира и класира според километричната си позиция, което благоприятства прецизния последващ анализ. По този начин например, могат да бъдат установени слабите звена и да се предприемат конкретни мерки срещу повтарящи се дефекти. Всичко това дава бърз резултат по отношение надеждността и сигурността на инфраструктурата.

 

Софтуерът на GMAO функционира като отворена система, покрива всички сфери на дейност в сектора и, при необходимост, може да се координира с други информационни средства. Само с едно кликване може да се получи достъп до документи на регулативните органи, на други отдели от фирмата или на външни партньори. Обменът на информация между различните участници в поддръжката е постоянен, затова средствата могат да бъдат прилагани по хармоничен начин, което е значително предимство в дългосрочен план.

 

Съществуват и други възможности: във vips/r например, могат да се съхраняват всякакви видове документи и, паралелно с това, да се следят текущите разходи (вътрешни и външни услуги, материали, ресурси). Софтуерът позволява също и задълбочени анализи за разходите, свързани с цикъла на живот (цени, надеждност и достъпност на инсталациите и съставните части) и така помага при избора на техники за поддръжка.

 

Значението на комуникацията

 

Намаляването на броя на контрольорите и патрулите по пътищата до едно по-разумно ниво (например чрез мобилни терминали), безспорно, е важна задача. Предимствата са много: от значително опростяване и повишена ефективност на информационния обмен до повишена сигурност, тъй като участниците в процесите са по-малко изложени на рискове.

 

От гледна точка на комуникацията, важен момент е ефективността на информационния обмен между вътрешните звена, външните партньори, доставчиците и клиентите на железопътното предприятие. Тъй като данните се съхраняват в общ сървър, всички участници са интегрирани в процеса на поддръжката. Възможно е, например, резултатите от контрола на външни изпълнители да бъдат директно съхранени в GMAO и запознавайки се с тях, изпълнителят може да направи предложения за извършване специфична поддръжка на определено съоръжение. Веднага щом клиентът даде съгласието си, чрез GMAO, предложението автоматично се превръща в програма за поддръжка. Необходимата документация се управлява автоматично.

 

Но за да се намалят разходите, не е достатъчно просто да се притежава работеща информационна система. Важното е тя ежедневно да се използва ефективно, при планирането и реализацията на поддръжката. Текущата поддръжка, подпомагана от компютър, изисква особена дисциплина и по-фино планиране. Тази качествена промяна, разбира се, не може да стане за един ден, но ако съдим по отзивите на клиентите, си струва труда. Онези, които са я осъществили, успяват да реализират до 30% икономии.

 

В заключение ще отбележим, че GMAO, адаптирана към управлението на жизнения цикъл на инфраструктурата, създава връзка между управителите на инфраструктурата и персонала по поддръжката. Първите получават стратегическа възможност за определяне на точните задължения, а вторите – ясни и точни указания. Използвайки интелигентно събраните данни, GMAO им дава почти пълната свобода съвместно да оптимизират поддръжката. Всичко това увеличава рентабилността на експлоатацията на инфраструктурата и води до максимална ефективност на железопътната система при най-ниски разходи.

 

Във Франкфурт VGF използват GMAO

 

С около 150 млн. пътници годишно, 300 км пътища и близо 504 метро- и трамвайни мотриси, които са в експлоатация едновременно, VGF (Франк-фурт на Майн) са един от най-големите градски превозвачи в Германия. Те стартираха голям проект за рационализация на дейностите си, особено в отдела си NT33 (нови работи), където до този момент планирането и управлението се осъществяваха чрез програмата Access... и папки с фишове. Тъй като този вид решения се оказаха прекалено скъпи, VGF предпочетоха да си поръчат персонализирана версия на GMAO, която включва всички аспекти на дейността им: управление, документация, планиране. Новата система влезе в експлоатация в началото на 2005. Тя може да управлява неограничено количество елементи (към които е възможно да се отнасят данни, документи и снимки), разположени графично върху карта на пътищата и сигнализацията. VGF я използват за анализи на състоянието на пътищата, за проследяването на инфраструктурните проблеми, за определяне на политиката на поддръжка и разбира се, за архив на интервенциите, извършени от тях самите или от подизпълнителите им.


.:: Начало ::.