Инфраструктурата в Наредба № 57 за трансевропейската железопътна система

Проф. д-р инж. Михаил СЪБЕВ, УАСГ – София

Предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз и в частност на железопътната ни система към европейската поражда редица аспекти от техническо, организационно и друго естество. Такава е и влязлата вече в сила от 25 юни 2005 г. Наредба №57 - "за съществените изисквания към железопътната инфраструктура и подвижния състав за осигуряване на необходимите параметри на взаимодействие, оперативност и съвместимост с трансевропейската железопътна система".

Оперативната съвместимост на трансевропейската железопътна система като цяло е една съвременно развита широка основа за необходимо взаимодействие и хармонизация на отделните подсистеми, елементи, параметри и други белези. С нея следва да се запознаят и да я прилагат всички специалисти от различен ранг, включително и в сферата на българските железници. Ще припомня само, че именно с тази цел през май миналата година беше организиран и национален семинар на тема: "Безопасност и качество фактори за постигане на оперативна съвместимост между българските и европейските железници". В рамките на настоящата статия могат да бъдат отбелязани съкратено само някои най-важни и общи моменти от Наредба № 57, подсистема "Железопътна инфраструктура".

С глава първа на наредбатаОбщи разпоредби, се определят условията за постигане на взаимодействие, оперативност и съвместимост на националната с трансевропейската железопътна система, а също и ред други изисквания. Националната железопътна система, като част от трансевропейската, се разделя на подсистеми, които са структурни и функционални. За всяка от тях се определят специфични съществени изисквания.

Основните цели на глава втора "Съществени изисквания" (последните са общи и специфични към подсистемите и съставните елементи на железопътната система) са, най-общо казано, съхраняване живота на хората и опазване на околната среда.

Глава трета е посветена на т. нар. "Технически спецификации за оперативна съвместимост" (ТСОС). На ТСОС трябва да отговаря всяка подсистема като цяло, както и всяка част от нея, по време на експлоатацията си, с цел постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с европейската. В ТСОС могат да бъдат включени и специални условия географски, топографски или касаещи инфраструктурата на урбанизираните територии.

Глава четвърта се отнася до "Съставните елементи на оперативната съвместимост. Оценяване и удостоверяване на съответствието и/или годността за употреба". В случая декларацията за съответствие се изготвя от лицето, което е подало заявката, включително и съответстващите елементи и подробности.

Глава пета е "Подсистеми, проверка и удостоверение на съответствието". Това всъщност са частите, в които са развити и съответните изисквания, указания и процедури за подсистемите.

Глава шеста "Лица за оценяване", засяга подбора, пълномощията, отчетността и контрола на оценителите.

Глава седма "Регистри" води и ежегодно актуализира регистъра на подвижния състав и базата данни на инфраструктурата.

В приложенията към Наредба № 57, чл. 3 (1), за трансевропейската конвенционална железопътна система, малко по-изчерпателно са посочени и включваните в нея подсистеми, които си взаимодействат, а именно:

- Инфраструктура: релси (и други елементи на горното строене – б.а.), стрелките, инженерните конструкции, съответната гарова инфраструктура, обезопасяващото и предпазното обзавеждане;

- Енергия: електрифициращата система, контактни надземни линии и токоприемници;

- Контрол, управление и сигнализация: цялото необходимо обзавеждане за осигуряване на безопасност, ръководство и контрол на влаковете, пътуващи по мрежата;

- Осъществяване на трафика и управление, както и свързаните с това процедури;

- Подвижен състав структура, системи за управление и контрол и т.н.;

- Поддържане процедурите, съответното обзавеждане, логистични центрове за работа по поддържане и др.

- Телематични приложения за пътнически услуги и за услуги за превоз на товари.

Техническа специализация за оперативна съвместимост за подсистема "Инфраструктура"

Освен техническия обхват (за осигуряване на необходимите параметри на взаимодействие, оперативност и съвместимост с трансевропейската железопътна система и част от техническите спецификации, обхващащи и подсистемите), както и географския обхват (като част от трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове) са разгледани и някои основни параметри, необходими за постигане на съществените изисквания, като трябва да се изпълнят условията за постигане на специфичните изисквания за всяка една от следните категории линии:

- категория І: специално изградени високоскоростни линии за скорости, равни или по-високи от 250 км/ч;

- категория ІІ: линии, специално реконструирани за високи скорости от порядъка на 200 км/ч;

- категория ІІІ: специално реконструирани за високи скорости линии, имащи специфични характеристики в резултат на топографски, релефни или градоустройствени ограничения, за скорости, пригодени за всеки отделен случай.

По този повод бих искал да отбележа, че в реконструираните участъци и отсечки по нашата железопътна мрежа и в онези, които се предвиждат за проучване и реализация, максималната скорост достига до 160 км/ч, т.е. те се вместват в споменатата по-горе категория ІІІ. За някои от тях обаче, като например Пловдив-Свиленград и други, в бъдеще и при покриването на по-високи съвременни критерии и норми, скоростта може да достигне до около 200 км/ч, т.е. те да преминат към категория ІІ.

Дефиниция на подсистемата. Обхват на приложение

В обхвата на приложение на подсистемата "Инфраструктура" на националната железопътна система за високоскоростни влакове се включват всички стационарни съоръжения, необходими за изпълнение на функциите и свързани както с ограничаване скоростта на влаковете по маршрута, така и със слизането и качването на пътниците от спрелите на гарите влакове.

Дефиницията на подсистемата, включваща стационарните съоръжения, съдържа:

- текущ железен път, в който освен физическото направляващо устройство за подвижния състав, се включват и елементите му като: габарит на съоръженията и разстоянието между осите на железния път; габарит и междурелсие на железния път; натоварване на железния път, представено със сили в триосна взаимно перпендикулярна координатна система с вертикални, странични и надлъжни сили;

- стрелки и кръстовини;

- строителни работи и съоръжения по протежението на линията;

- динамични механични въздействия, аеродинамични натоварвания върху съоръженията по протежение на линията, изменението на налягането в тунели;

- прилежащи инфраструктури в гарите, включително гарови перони и други съоръжения и принадлежности;

- защитно обезопасяващо оборудване/обзавеждане.

Съществени изисквания

Обхватът на съществените изисквания към съставните елементи т.е. специфичните характеристики за подсистема "Инфраструктура", са следните:

- Сигурност, за която най-напред и малко по-разширено са приложими редица общи изисквания. Така например, за едно от тях - гарантиране сигурността на железопътната система, е необходимо параметрите, свързани с контакта "колело-релса", да отговарят на изискванията за стабилност и за гарантиране на сигурно движение при максимално разрешената скорост. В случая параметрите, свързани с изискването за сигурност, са: минимални габарити на инфраструктурата; минимални радиуси на кривите; максимални натоварвания на железния път и др.

- Надеждност и годност - за задоволяване на тези изисквания се изпълняват както критичните за сигурността връзки, чиито характеристики се променят в процеса на работа на системата (включително плановете за наблюдение и поддържане), така и възможността за лесно поддържане с необходимите ресурси.

- Опазване здравето на хората, като в тази връзка не се допуска както използване в подвижния състав и в елементите на инфраструктурата на материали, застрашаващи човешкото здраве, така и подборът, разполагането и използването им по начин, който не ограничава в достатъчна степен емисията на вредни и опасни изпарения и газове при пожар.

- Защита на околната среда, което се оценява и взема под внимание при проектиране на системата съгласно действащите национални и международни изисквания. Аналогичните за опазване здравето на хората материали важат и по отношение за околната среда.

- Техническа съвместимост, което означава, че техническите характеристики на отделните елементи на инфраструктурата трябва да са съвместими помежду си, както и със системата на подвижния състав. Ако в някои участъци и елементи съвместимостта е затруднена, могат да се предприемат съответни действия с временен характер. За удовлетворяване на това изискване се изпълняват редица технически условия.

Характеристика на подсистемата

Инфраструктурата отново се разглежда като единна система, чиято цялост и съгласуваност подлежат на проверка по отношение на експлоатационните показатели:

- Основни параметри (ОП) те са общо 13, които (аналогично на съдържанието в т.2 - "Дефиницията на подсистемата") са свързани по-изчерпателно, включително и със съответни величини и изисквания. С основните параметри са свързани конкретни връзки, чийто списък също е даден.

- Връзки на подсистемата "Инфраструктура" с други подсистеми от гледна точка на техническата съвместимост, а именно: с подсистема "Подвижен състав" - с най-много елементи на взаимодействия - габарити и перони, физически натоварвания, положения на железния път в план, реципрочни аеродинамични въздействия, налягането при движение в тунели и подземни гари, достъпност на влаковете при евакуиране на пътници и др. Връзките с останалите пет системи са със сравнително по-малко елементи - до 2-3 връзки.

Гореспоменатите връзки се характеризират с редица елементи (общо 26), по отношение на които в "Специфицираните експлоатационни характеристики" са изложени приложимите изисквания за постигане на експлоатационните нива, за всяка една категория линии от националната железопътна система за високоскоростни влакове. Тяхното по-нататъшно развитие се разполага след разглеждането на редица регулиращи (защита на околната среда, противопожарна защита, дълги тунели) и експлоатационни (план за поддържане, изключване при извършване на строителни работи и др.) условия.

- Експлоатационни характеристики. Изискването е елементите, характеризиращи връзките на подсистема "Инфраструктура", да постигнат нивата на експлоатационни характеристики за всяка една от трите категории линии на националната железопътна система за високоскоростни влакове (посочени по-горе).

За подсистема "Инфраструктура" тези нива на експлоатационните характеристики са представени по-нататък, заедно със задълбочено анализираните конкретни условия, които могат да бъдат разрешени за всеки отделен случай, за съответни параметри и връзки. И трите нива на експлоатационни характеристики и спецификации на тази ТСОС са дадени за линии, изградени според стандартното европейско междурелсие на железния път за оперативно съвместими линии. Особено подробно например (в 28 пункта) са представени развитията на всеки елемент и всеки параметър, които трябва да бъдат спазени, за да се постигнат нивата на експлоатационни характеристики, описани за конкретната категория линия.

Съставни елементи на оперативната съвместимост

Това е "всеки отделен елемент или група елементи, монтажен възел, възел или цялостно оборудване/обзавеждане, обединени или предназначени да се обединят, в подсистема, от която зависи оперативната съвместимост на железопътната система". Описанието на съставните елементи на оперативната съвместимост на подсистема "Инфраструктура" за целите на ТСОС ще изисква те да отговарят на спецификациите, отнасящите се за всеки от участващите съставни елементи, а именно:

- релсата: профил на главата на релсата и марка на стоманата на релсата;

- система за закрепване на релсите;

- траверси и опори на коловоза;

- стрелки и кръстовини.

Оценка на съответствието и/или годността за употреба

В тази част са формулирани:

- съставни елементи на оперативна съвместимост, най общо - процедури (модули) и прилагане на модулите;

- подсистема "Инфраструктура" - също като по-горе;

- проверка и пускане на подсистема "Инфраструктура" в експлоатация, отчитаща съгласуваността й с националната железопътна система за високоскоростни влакове, включително проверката на съответствието на коловозите.

Прилагане на ТСОС за подсистема "Инфраструктура"

Тя включва прилагане на тази ТСОС спрямо:

- високоскоростни линии, за които предстои пускането им в експлоатация;

- такива, които вече са в експлоатация, като типология на работата строително инженерство (трасе, съоръжения), горно строене и друго оборудване/обзавеждане (параметри и др.);

- специални условия, включително и по отношение на заплануваната подсистема.

Приложения

Като обем те са 1,5 пъти повече от основната съставна част на подсистема "Инфраструктура. По същество те я разширяват, допълват и онагледяват, включително и с релсови профили за коловози и стрелки.

Засега все още са много подробностите важни елементи, данни, условия и други, които трябва да се усвояват и прилагат безусловно и у нас. Но нашата страна е с претенции в недалечно бъдеще, включително и чрез свързване със своите съседи, също да заеме полагащото й се място във високоскоростната железопътна мрежа на обединена Европа. Вече е съвсем реален примерът на редица западноевропейски страни, в които и за средните скоростни разстояния например (800-1000 км) железният път превъзхожда въздушния. За България това също е една мярка за сравнение, което в условията на съвременните изисквания, включително на Наредба № 57 и нейното усвояване и прилагане, ще ни доближи по-скоро до набелязаната цел.

.:: Начало ::.