Интероперативността на високоскоростните превозвачи и обществения транспорт

Ерик БРЬОЙЛ

Мениджър “Системи за дистрибуция” в Thalys International

 

Железопътните гари за високоскоростни влакове в градовете са основните точки за мултимодални връзки с градските и междуградските обществени транспортни мрежи. Интермодалната връзка високоскоростен влак - обществен транспорт е улеснена, най-малкото в чисто географско отношение, затова повече от 47% от клиентите на Thalys, пътуващи по линията Париж - Брюксел, използват след слизането си от влака обществен транспорт – автобус, метро, или мрежата от регионални влакове (RER).

 

Извън очевидното географско предимство, може да бъде постигнат значителен напредък по отношение на други елементи в улеснение на “мултимодалния” пътник (информация, контрол, тарифи и др.), като едно от направленията е интероперативността при издаването на билети.

 

Проектът ThalysConnect

 

В рамките на проекта ThalysConnect, фирмата Thalys – оператор на високоскоростни влакове, свързващи четири европейски страни (Белгия, Франция, Германия и Холандия) – предлага множество услуги за улеснение на своите клиенти. Сред тях са:

-        указател на четири езика за маршрутите между Гар дю Нор и всеки адрес в Ил-дьо-Франс, който може да бъде намерен на сайта Thalys.com (в партньорство с RATP);

-        продажба във влаковете Thalys на билети за градския транспорт в Париж, Брюксел и Амстердам;

- партньорство с властите на Екс-ла-Шапел, в резултат от което с билета си от влака Thalys пътникът може да ползва всички видове обществен транспорт по тази регионална мрежа;

-        т.нар. “Всички белгийски гари” – с билета си от влака Thalys пътникът може да пътува до всяка гара в Белгия с влак на SNCB, тръгващ от гарите, обслужвани от Thalys;

-        “Всички холандски гари” – същата услуга в рамките на Холандия;

-        тарифата “Гугенхайм”, по която с билета от влака Thalys може да се пътува до централната гара на Бон (в Кьолн се прави връзка с влак на DВ). Тази тарифа е създадена специално за улесняване на достъпа до Центъра за изкуство и изложения, където през пет месеца от годината може да се види изключителната изложба на музея “Гугенхайм”.

 

Услугите ThalysConnect срещат одобрението на клиентите, но често са трудно приложими заради хетерогенността и слабата гъвкавост на системите за продажба на билети и контрол. Технологията на таксуването чрез смарт карти отваря нови перспективи пред интероперативността и партньорството между високоскоростните превозвачи и обществения транспорт, съсредоточени около идеята за пътуването “от край до край”.

 

От хартиения до електронния билет или смарт картата

 

От юли 2004 насам Thalys предлага на клиентите си да пътуват не с традиционния хартиен билет, а с обикновена смарт карта, която служи за нещо като електронна лична карта на пътника. След като се запише в програмата Cybelys, клиентът получава поименна смарт карта. Засега тя се чете контактно (Thalys възнамерява да развива технологията към безконтактно разчитане) и съдържа клиентски номер от 17 цифри (според стандарта ISO 7812), име и фамилия на приносителя. Клиентът, притежаващ такава карта, може да плати пътуването си с Thalys по Интернет, в билетните бюра или пътническите агенции. Той получава потвърждение за покупката, както и за запазеното си място чрез e-mail или SMS, вместо хартиен билет. Преди качването му във влака, т.нар. Train Managers (т.е. началник-влаковете), които контролират билетите в Thalys, се свързват с базата данни за резервациите и прехвърлят чрез GPRS на бордовия терминал (PDA Workabout pro на фирмата Psion) информацията за всички електронни билети за деня.

 

Във влака клиентът показва картата си на началник-влака, който извършва електронната валидация на билета (при това върху картата не се пише нищо). При слизането началник-влакът синхронизира своя PDA с базата данни на резервациите и изпраща информацията за използваните електронни билети (т.е. валидираните във влака) за актуализация в бек офиса.

 

Системата на електронните билети е напълно централизирана и сигурността или дори, по-просто казано, “интелигентността” й е изцяло концентрирана в бек офиса. Картата е само един бърз начин за консултация с този бек офис – поради това се използват много евтини смарт карти с малка памет, осигуряващи поддръжка на електронните билети, която е безплатна за клиентите и значително по-евтина за операторите (тъй като се спестяват разходите за хартия и печат).

 

Възможна асоциация

 

Електронният билет (една централизирана система) е добре адаптиран към услугата високоскоростен превоз, която предлага Thalys. Във влаковете Thalys предварителната резервация на местата е задължителна и по трасето има малко спирки (между Париж и Брюксел се пътува за 1 час и 25 мин. без спирка). Така началник-влакът може да упражнява систематичен контрол на борда върху всички пътници с електронни билети, без да му се налага често да актуализира данните за тях в своя PDA и, следователно, без да прави значителни разходи за комуникация с бек офиса.

 

Операторите в обществения транспорт, където спецификите са съвсем различни (чести спирания, абонаменти, големи потоци пътници), са се ориентирали или се ориентират по-скоро към децентрализираните системи за продажба на билети, при които транспортният документ се вписва в карта и контролът се осъществява от фиксирани или подвижни автоматични съоръжения.

 

Двете тенденции: централизация/децентрализация изглеждат “философски” несъвместими и биха били a priori такива, ако често не засягаха едни и същи клиенти (да припомним, че 47% от клиентите на Thalys ползват обществен транспорт преди или след пътуването си с влак) и ако не си приличаха по употребата на смарт карти.

 

Без да подлагаме на съмнение логиката на всеки от двата варианта според вида транспорт, изглежда, че смарт картата е средоточието, върху което трябва да работим, за да улесним мултимодалните превози на клиентите си.

 

Необходимо е картите да станат взаимно съвместими (както и устройствата за четенето им), същото се отнася и (доколкото е възможно) за системите, които са толкова различни в зависимост от спецификите на вида транспорт. Обмяната на данни между централизираната и децентрализираната система трябва да се сведе до минимум – например до името и адреса на общия клиент – за да може достъпът на потребителя да е максимално опростен.

 

Thalys и партньорите му

 

Брюксел, STIB и картата Mobib

От много месеци насам Thalys участва в съвместен проект със STIB (Брюкселско дружество на транспортните средства между отделните общини), в рамките на който една обща смарт карта осигурява и пътуването с електронен билет с влаковете Thalys, и таксуването по мрежата на STIB.

 

Проектът на STIB за таксуване със смарт карти засега обхваща само Брюксел, но целта му е да наложи отворен модел, приемлив и за другите белгийски обществени превозвачи TEC и De Lijn и дори за железниците SNCB. Този проект е сравним от техническа гледна точка с проекта Navigo в Ил-дьо-Франс и е основан на карта с микропроцесор тип CD 21 от гамата Calypso, чието търговско наименование ще бъде Mobib. Очаква се картите да бъдат пуснати масово в продажба в началото на 2007.

 

На първия етап от сътрудничеството между Thalys и STIB, участието на Thalys се състои в продажбата на картата Cybelys/Mobib, с която ще се пътува и с влак Thalys, и по мрежата на STIB.

 

От техническа гледна точка, този първи етап твърде малко засяга бек офис системата за управление на електронните билети, защото ние запазваме клиентския номер (Customer ID) със същия формат като клиентския номер на съществуващите вече карти Cybelys (17 цифри, започващи с 308406 - идентификационният номер на Thalys), който е ключов елемент, използван във всички компоненти на вече съществуващата система за електронни билети (идентификация на клиента, продажби, контрол). Thalys обаче ще трябва да адаптира контролните си PDA, така че да четат карти от типа CD 21 и да организира нова верига за дистрибуция на карти Cybelys/Mobib, които засега разглеждаме като продукт за част от нашите клиенти.

 

За отбелязване е, че при технологията на електронните билети, управлявани от бек офис, за целите на контрола ние се нуждаем от разчитане единствено на клиентския номер от мастер файла на картата и следователно не ни трябва никакъв ПИН-код.

 

При втория етап на сътрудничеството ни със STIB се предвижда като достатъчна за издаването на електронен билет за влаковете Thalys да бъде приета всяка карта Mobib, издадена от STIB или техните партньори.

 

Клиентът притежател на карта Mobib ще трябва чрез Интернет да се запише в списъка с електронни билети на Thalys. Той ще трябва да даде клиентския номер, записан в чипа, но и на картата му, а също и лични данни като име, фамилия, телефон, които впрочем могат да бъдат взети и от базите данни Mobib на STIB и техните партньори с цел опростяване на записването.

 

За да се реализира връзката със системата за електронни билети на Thalys, всеки клиент на Mobib, записал се в списъците, ще получава към клиентския си номер и “виртуален” номер Cybelys. Това е номерът, който ще бъде използван в цялата система за електронни билети на Thalys, а връзката между него и клиентския номер се прави при проверката с PDA в момента на разчитане на картата.

 

Ил-дьо-Франс и Navigo

Thalys работи с участниците в проекта Navigo от 2001 насам, най-вече покрай експеримента Triangle, поддържан от Европейската комисия, чиято цел е да докаже възможностите за интероперативност между транспортните средства (градски и такива за дълги разстояния) и банковите оператори, обединявайки ги чрез обща смарт карта. Системата за автоматичен билетен контрол на Navigo сега е повсеместно разпространена в Ил-дьо-Франс и благодарение на нея всички притежатели на карта Navigo могат, след съответното записване чрез Интернет, с картата си да ползват електронен билет за влаковете на Thalys.

 

Пак от гледна точка на прагматичната предпазна логика (разходи, срокове, специфика на различните видове транспорт) на бек офисите, е важно клиентът да бъде разпознат както в единия край на веригата на електронния билет (при контрола), благодарение на картата си Navigo, така и в другия й край (покупка на билета) чрез номера си Cybelys. Затова Thalys е длъжен, заедно с партньорите си в Navigo (SNCF, RATP, Optile), да осигури на контролните си PDA способността да четат картите Navigo (безконтактно разчитане на номера от мастер файла на картата) и да изгради необходимите връзки (локална база данни в PDA и маркетингова база данни в бек офиса на Thalys) между клиентския номер и номера Thalys.

 

Електронният билет на NS

От началото на 2006 NS въведоха експериментално по влаковете Интерсити Брюксел (Брюксел - Амстердам) възможност за използване на електронни билети, подобни на тези на Thalys. Целта е практиката да обхване всички влакове на NS. Този вариант е базиран на карта Mifare 4k и оригиналността му е в напълно безконтактния контрол – чрез автоматичните устройства за достъп на гарите. Клиентът на NS пътува с електронния си билет, транспортният му документ е записан в централния бек офис, а информацията е изпратена до съответните входове и при преминаване на устройството за достъп, билетът бива валидиран в бек офиса. Използването на автоматичните устройства за достъп, които са фиксирани на гарите и могат да бъдат свързани с бек офиса с високодебитни и евентуално постоянни връзки, намалява вече споменатите проблеми с повишените разходи за комуникации при системите за електронни билети.

 

Пак с цел да улесни пътуването “от край до край” (в случая високоскоростен влак/класически влак), Thalys биха искали картата на NS да може да се ползва и за пътуване по системата на електронните билети с влаковете Thalys или дори картата Cybelys да може да се ползва по мрежата на NS. Технически подходът би могъл да е същият като при картата Navigo – два независими бек офиса, разменящи си минимума необходими данни за клиентите.

 

От прагматизъм към интероперативност

 

Системите за дистрибуция на билети, били те централизирани или децентрализирани, са сложни и скъпи комплекси, създадени преди всичко, за да отговарят на проблемите на мономодалния (в случая с електронните билети Thalys) или мултимодалния транспорт на нивото на една транспортна област (Ил-дьо-Франс). Въпреки че клиентите се радват на улесненото пътуване “от край до край”, трудно можем да си приемем “унищожаването” на това, което е било изградено с много мъки и разходи от всяка мрежа, според собствените й нужди, за да бъде внесена доза интероперативност, особено ако става дума за връзка с високоскоростни превози, чиито проблеми на пръв поглед изглеждат несъвместими с обществения транспорт. Случаят със STIB е пример за широко схващане по въпроса за интероперативността и за участието на Thalys и други партньори от самото начало на проекта.

 

Следвайки логиката на ThalysConnect, компанията Thalys е убедена, че, опирайки се на поливалентността на дистрибуцията на билети чрез смарт карти и благодарение добрата воля на решаващите фактори в различните обществени транспортни мрежи, е възможно да се предприемат конкретни действия, с цел по-голямо улеснение на пътуванията “от врата до врата” на общите ни клиенти в рамките на Европа.


.:: Начало ::.