Конференция за кризисното управление в железниците

Инж. Иван ГОГЕВ

Зам. Председател на УС на НСОИЖП

На 14 и 15 октомври 2005 г., в ПВЦ “Железничар” - гр. Варна Националното сдружение – общество на инженерите по железния път (НСОИЖП) проведе национална конференция на тема: “Действия по възстановяване на железопътната инфраструктура в ситуация на природни бедствия”.

Когато в средата на годината се уточняваха темата и тематиката на конференцията, никой не можеше да предположи, че събитиятя през юли и август ще поставят такъв акцент върху тях. Защото в този период станаха неща, които не бяха се случвали от началото на железопътните съобщения по нашите земи. Като най-същественото е, че за първи път железопътната система на страната посрещна бедствия от подобен мащаб и характер без собствени мощности и средства за изпълнение на аварийно възстановителни работи и без звена за осигуряване на спешни проектни и технически решения за тяхното изпълнение. Всичко, случило си в железопътната мрежа от юли насам, определи и двете основни задачи на конференцията:

- Оценка на действията по възстановяване на железопътната инфраструктура от гледна точка на т.н. “кризисен мениджмънт” – интердисциплинарна научна дисциплина, занимаваща се с подготовката за решаване на кризисни ситуации;

- Предложения за корекция в съществуващата нормативна уредба за управление при кризи с цел ограничаване до възможния минимум на негативите за НКЖИ при аналогични бедствия в бъдеще.

Гостите и участниците в конференцията бяха приветствани от председателя на Управителния съвет на НСОИЖП д-р инж. Марио Гълабов. Деловата програма на конференцията включваше пет основни доклада. “Проблеми в нормативната база, регламентираща действията на НК ЖИ по възстановяването на железопътната инфраструктура в ситуация на бедствия и аварии” беше темата на инж. Нисим Примо – директор на дирекция “РПЖИ” в НК ЖИ. Тя включваше онагледен с богат снимков материал обзор на трудностите от техническо, технологично, финансово и правно естество, съпътствували аварийно-възстановителните работи в поразените от наводненията участъци от мрежата. В анализа си авторът подчерта, че кризисната ситуация от юли-август т.г. е била своеобразен тест в реално време и на нормативната уредба, регламентираща работата на НК ЖИ в извънредни условия: Законът за управление при кризи (ЗУК), Законът за обществените поръчки (ЗОП), Законът за устройство на територията (ЗУТ), както и на редица ведомствени нормативни документи. Според инж. Примо, основната трудност при овладяване на кризата за НКЖИ (поради липса на собствени проектантски бюра и поделения за изпълнение на аварийно-възстановителни работи) е била задължителната необходимост изборът на външни изпълнители да става по свързаните с много физическо време процедури на ЗОП за избор на всички предвидени в него субекти в инвестиционния процес. От друга страна, НК ЖИ не е в списъка на публичните предприятия, които могат да правят рамкови споразумения с проектантски, надзорни и ремонтно-строителни фирми, които бързо да се включат във възстановителни работи при необходимост. Доклада си ръководителят на дирекция “РПЖИ” завърши с препоръката НСОИЖП като професионална организация да направи предложение за налагащите се промени в нормативната уредба и да участвува при разработване на критерии за определяне на кръг от изпълнители (проектанти, надзорници и строители), които ефективно да участвуват при ускорено възстановяване на аварирали железопътни участъци и съоръжения.

Държавно предприятие “Транспортно строителство и възстановяване” е сред външните на НК ЖИ организации, която има богат опит в аварийното възстановяване на железния път, натрупан през последните 30 години. Затова основателен интерес предизвика докладът на главния инженер на предприятието инж. Върбан Ангелов “Организация и възможности на ДП “ТСВ” за извършване на аварийно-възстановителни работи в условията на кризисни ситуации”. Участниците в конференцията бяха запознати, както с производствените възможности на поделенията на предприятието в София, Пловдив, Г.Оряховица, Варна и Раднево, така и с организацията по привеждане в готовност на органите за ръководство и силите и средствата за действие при природни бедствия и аварии. Убедително доказателство за потенциала на ДП “ТСВ” като аварийно-възстановителна структура е, че за една смяна от 10 часа предприятието може да изпълни 6300 м3 земни работи, положи 2000 м железен път, реализира 650 м2 кофражни и 1400 м3 бетонови работи, изгради 500 м контактна мрежа др.

Имаме всички основания да считаме, че РВП Кьоне АД е пряк наследник на създадената още през 1889 г. първата структура в БДЖ за изпълнение на аварийно-възстановителни работи, наричана тогава “Катастрофна служба”. Много стойностен беше докладът на тема: “Инвентарни средства за възстановяване на железопътна инфраструктура при бедствия и аварии”, предложен на конференцията от инж. Иван Иванов – началник на отдел в предприятието. Авторът напомни за конструктивни решения, широко използувани при възстановителни работи във времето, когато РВП беше поделение на БДЖ – премостване с горен пакет релси (разчетен отвор до 4 м) и връхна мостова конструкция от пайнерови греди № 60 (подпорно разстояние до 12,50 м). И двете решения, при минимален разход на работна сила и механизация, позволяват възстановяване на движението с 25 км/ч за време от 3 до 5 часа. Полезна за аудиторията беше и предоставената от инж. Иванов информация за притежаваните от РВП Кьоне АД връхни конструкции от т.н. “Военновременни запаси” – мостова конструкция от пайнерови греди с инвентарни металически връзки, сглобяемо-разглобяеми мостови конструкции СРП - 23 и СРП - 23 М и инвентарни металически естакади РЕМ - 500 и КЕМ - 500. Докладчикът предложи на конференцията да се дискутират и някои въпроси на превантивната дейност по инженерните съоръжения, поради рисковете, с които е обременена тяхната експлоатациия. Като специалист с дългогодишна практика, инж. Иванов аргументирано изрази безспокойството си от преустановеното усилване на металните мостови конструкции и забавянето на ремонтните работи по презиждането и заздравяването на тунелните облицовки.

Аварийно-възстановителните работи по железния път и съоръженията, поради своя характер, налагат необходимостта при изпълнението им да се търсят технически решения, с които се печели време и средства. Такова нетривиално решение съдържаше предложения на конференцията доклад от инж. Найден Конов – директор в Трансстрой СК-13 на тема: “Аварийно възстановяване на жп насип от км 50+710 до км 50+770 в междугарието Разменна - Перник разпределителна по 6-та жп линия през 2002 г.” При възстановяването на авариралия насип с височина 12,50 м, изграден през 1947 г. от несвързани почви, сгурия и строителни отпадъци, при високо ниво на подпочвени води, като вариантни проектни решения са разглеждани и оценявани: пилотно фундирана подпорна стена, масивна дълбоко фундирана подпорна стена и почвена подпорна стена, армирана с геомрежи. Приет е третия вариант, при реализацията на който са отнети 3600 м3 земни маси и насипното тяло е възстановено от армирана с геомрежи сипица фракция 0-25 мм. Обектът е реализиран за 28 календарни дни – срок, два пъти по-къс от времето, необходимо за изграждане на масивна подпорна стена от конвенционален тип. Отчетена е икономия на финансови средства от около 20 %, без при това да са взети в предвид ползите от по-ранното възстановяване на експлоатацията в участъла.

С доклад на тема: “Ролята и мястото на проектанта и консултанта (строителния надзор) при изпълнението на аварийно-възстановителни работи по отстраняване на щетите от природни бедствия”, представен от инж. Севдалин Вълнаров, управител на “Рубикон инженеринг” ООД, на конференцията участвува и Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство (БАКФЖС). Първата част от доклада на Асоциацията е обзор на изпълнените проектантски и консултантски дейности в условията на аварии, причинени от наводненията в периода 03.07 - 13.07 и 04.08 - 06.08.2005 г. Поради това, че ЗУТ не предвижда възможност за ускорено подсигуряване на строителните книжа, необходими за законосъобразно започване на строителство в условията на авария, причинена в резултат на природно бедствие, при началния етап от възстановяването на влаковото движение като еднопътна линия в участъка Мирово - Костенец е използувана съществуващата екзекутивна документация. Като обем и съдържание тя се оказва достатъчна, за да бъде основание за издаване на така необходимото разрешение за строеж. Възстановяването на междугарието за двупътно движение обаче е наложило допълнителни проектни разработки, които подлежат на оценка за съответствие и трябва да бъдат отразени със забележка в издадените вече разрешения за строеж. Втората част на доклада е синтезиран анализ на проблемни моменти при проектирането и изпълнението на функциите на консултанта (строителен надзор), както при аварийно-възстановителните работи, така и при изпълнение на други обекти в системата на НК ЖИ. Отделно, за фаза проектиране и за фаза изпълнение на строителството, на основание на натрупания опит, бяха направени конкретни предложения към НК ЖИ и НСОИЖП.

В изказванията и дискусиите след основните доклади намери израз безспокойството на НСОИЖП като професионална общност от влошеното след природните бедствия през лятото качество на двата основни “продукта”, които Компанията предлага на инфраструктурния пазар – скоростните условия и капацитета. Красимир Бежанов – началник на отдел в Министерството на транспорта, сподели с какви трудности е съпътствано инвестиционното осигуряване на аварийно-възстановителните мероприятия. Изразено беше и мнението, че промените в климата налагат актуализиране на оразмерителните методи и норми за проектиране на водоотводнителни съоръжения, както и възстановяване на изоставени вече практики по тяхното поддържане и обновяване. Конференцията задължи Управителния съвет на Сдружението да организира работна група, която да систематизира резултатите от конференцията в документ, кой да бъде изпратен до съответните инстанции, имащи отношение към управлението при кризи.

.:: Начало ::.